• TUYỂN CHỌN GIỐNG VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT DƯỢC LIỆU THIÊN MÔN ĐÔNG (Asparagus cochinchinensis) TẠI PHÚ THỌ VÀ QUẢNG NINH

TUYỂN CHỌN GIỐNG VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT DƯỢC LIỆU THIÊN MÔN ĐÔNG (Asparagus cochinchinensis) TẠI PHÚ THỌ VÀ QUẢNG NINH

Xem các bài khác
Số trang của bài
12-20
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

TUYỂN CHỌN GIỐNG VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT DƯỢC LIỆU THIÊN MÔN ĐÔNG (Asparagus cochinchinensisTẠI PHÚ THỌ VÀ QUẢNG NINH

Tên tác giả
Nguyễn Hữu Thiện, Nguyễn Thị Hạnh, Đinh Văn Khởi, Đinh Bá Hòe
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords