• TUYỂN CHỌN CHỦNG VI SINH VẬT ĐỐI KHÁNG VI KHUẨN VÀ NẤM GÂY BỆNH ĐỐM LÁ TRÊN CÂY HOA HỒNG

TUYỂN CHỌN CHỦNG VI SINH VẬT ĐỐI KHÁNG VI KHUẨN VÀ NẤM GÂY BỆNH ĐỐM LÁ TRÊN CÂY HOA HỒNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
68-74
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

TUYỂN CHỌN CHỦNG VI SINH VẬT ĐỐI KHÁNG VI KHUẨN VÀ NẤM GÂY BỆNH ĐỐM LÁ TRÊN CÂY HOA HỒNG

Tên tác giả
Hoa Thị Minh Tú, Đặng Thị Thùy Dương, Trịnh Thị Hoa, Bạch Thị Mai Hoa, Phạm Thanh Huyền , Lê Thị Minh Thành, Hồ Tuyên, Nguyễn Phương Nhuệ
Category
Monthly Journal
Title

Selection of antagonistic microorganism against pathogenic bacteria and fungi causing rose leaf spot disease

Author
Hoa Thi Minh Tu, Dang Thi Thuy Duong, Trinh Thi Hoa, Bach Thi Mai Hoa, Pham Thanh Huyen, Le Thi Minh Thanh, Ho Tuyen, Nguyen Phuong Nhue
Tóm tắt

Mục đích nghiên cứu này là tuyển chọn các chủng vi sinh vật đối kháng mạnh với tác nhân gây bệnh đốm lá trên cây hoa hồng. Từ bộ sưu tập 183 chủng vi sinh vật, 3 chủng đối kháng mạnh nhất được xác định gồm BST, HD-V22, HD-N12 với đường kính vòng đối kháng chủng kiểm định Pseudomonas sp. HDB-V11 lần lượt là 17,4; 17,9 và 18,1 mm và hiệu lực đối kháng chủng kiểm định Colletotrichum sp. HDT-N28 lần lượt là 79,6; 77,7 và 75,85%. Ba chủng này không đối kháng lẫn nhau và có tiềm năng ứng dụng cao. Dựa trên đặc điểm hình thái và phân tích trình tự gen 16S rDNA và ITS, 2 chủng vi khuẩn HD-V22 và BTS và chủng vi nấm HD-N12 lần lượt được định danh là Pseudomonas fluorescens HD-V22, Bacillus subtilis BST và Metarhizium anisopliae HD-N12. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học để tạo chế phẩm vi sinh vật đối kháng ứng dụng kiểm soát sinh học hiệu quả bệnh trên cây hoa hồng.

Abstract

This study was conducted to select microbial strains strongly antagonistic against rose leaf spot disease strains. Three strongest potential strains including BST, HD-V22, HD-N12 were selected from the collection of 183 microorganisms which had a diameter of inhibition zone against the pathogenic strain Pseudomonas sp. HDB-V11 of 17.4; 17.9; 18.1 mm and the efficacy against Colletotrichum sp. HDT-N28 of 79.6; 77.7; 75.85%, respectively. These three strains did not inhibit each other in the same medium, exhibiting high potential for application. Based on morphological characteristics, 16S rDNA and ITS gene sequence analysis, two bacterial strains HD-V22, BTS and the fungal strain HD-N12 were identified as Pseudomonas fluorescens HD-V22, Bacillus subtilis BST, Metarhizium anisopliae HD-N12, respectively. This result is the scientific basis to produce antagonistic microbial preparations as potential biological control against diseases on rose plants.

Từ khoá / Keywords

Colletotrichum
Bacillus
Pseudomonas
Metarhizium
đốm lá hoa hồng
đối kháng
Colletotrichum
Bacillus
Pseudomonas
Metarhizium
rose leaf spots
Antagonistic