• TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ HÓA HỌC CỦA ĐẤT CÁT ĐANG CANH TÁC CÂY TRỒNG CẠN Ở TỈNH QUẢNG NGÃI

TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ HÓA HỌC CỦA ĐẤT CÁT ĐANG CANH TÁC CÂY TRỒNG CẠN Ở TỈNH QUẢNG NGÃI

Xem các bài khác
Số trang của bài
105-111
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ HÓA HỌC CỦA ĐẤT CÁT ĐANG CANH TÁC CÂY TRỒNG CẠN Ở TỈNH QUẢNG NGÃI

Tên tác giả
Nguyễn Trường Giang, Lê Đức Dũng , Vũ Văn Khuê
Category
Monthly Journal
Title

Physical and chemical properties of sandy soil cultivating upland crops in Quang Ngai province

Author
Nguyen Truong Giang, Le Duc Dung, Vu Van Khue
Tóm tắt

Kết quả đánh giá tính chất vật lý và hóa học của đất cát đang canh tác cây trồng cạn được tiến hành trên địa bàn các huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả phân tích 42 mẫu đất được thực hiện trong năm 2018 cho thấy, đất cát ven biển đang canh tác cây trồng cạn ở tỉnh Quảng Ngãi có hàm lượng chất hữu cơ và đạm tổng số ở mức nghèo đến trung bình; K2O tổng số ở mức nghèo, P2O5 tổng số dao động từ nghèo đến giàu. Đất cát ven biển đang canh tác cây trồng cạn tỉnh Quảng Ngãi bị nhiễm mặn trung bình, đất có phản ứng từ rất chua đến ít chua. Hàm lượng các kim loại nặng (Cd, As và Pb) trong đất nằm trong giới hạn cho phép.

Abstract

The assessment of physical and chemical properties of sandy soil cultivating upland crops was carried out in Tu Nghia, Mo Duc and Duc Pho districts, Quang Ngai province. The analysis results of 42 soil samples in 2018 showed that the coastal sandy soil cultivating upland crops in Quang Ngai province has low to moderate total organic matter and nitrogen content; total K2O is poor and total P2O5 ranges from poor to rich. The coastal sandy soil cultivating upland crops in Quang Ngai province is moderately saline; soil pHKCl fluctuates from extremely to moderately acid. The content of heavy metals (Cd, As and Pb) in the soil is within the allowable limit.

Từ khoá / Keywords

đất cát
tính chất hóa học
tính chất vật lý
tỉnh Quảng Ngãi
sandy soil
chemical properties
physical properties
Quang Ngai province