• THIẾT LẬP PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN TERMINATOR HSP17.3 PHỤC VỤ CHO SÀNG LỌC GMO BẰNG REAL- TIME PCR

THIẾT LẬP PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN TERMINATOR HSP17.3 PHỤC VỤ CHO SÀNG LỌC GMO BẰNG REAL- TIME PCR

Xem các bài khác
Số trang của bài
11-18
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

THIẾT LẬP PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN TERMINATOR HSP17.3 PHỤC VỤ CHO SÀNG LỌC GMO BẰNG REAL- TIME PCR

Tên tác giả
Huỳnh Nguyễn Minh Nghĩa, Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Xuân Dũng
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords