THIẾT KẾ CẤU TRÚC CRISPR/CAS9 TẠO ĐỘT BIẾN GEN ADH TRÊN CÀ CHUA

Xem các bài khác
Số trang của bài
18-22
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

THIẾT KẾ CẤU TRÚC CRISPR/CAS9 TẠO ĐỘT BIẾN GEN ADH TRÊN CÀ CHUA

Tên tác giả
Lê Thị Hoa , Nguyễn Thị Lan Hoa , Đồng Huy Giới , Nguyễn Thị Thanh Thủy, Roland Schaftleitner
Category
Monthly Journal
Title

Construction of gene targeting CRISPR/Cas9 vector for genetic mutation inducing on tomato ADH genes

Author
Le Thi Hoa, Nguyen Thi Lan Hoa, Dong Huy Gioi, Nguyen Thi Thanh Thuy, Roland Schaftleitner
Tóm tắt

Hệ thống CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat) Cas9 là một công nghệ mới trong lĩnh vực chỉnh sửa hệ gen. Nghiên cứu này đã thiết kế được hai guideRNA (gRNA) bổ sung với trình tự exon 2 và exon 4 của lần lượt 2 gen đích Alcohol dehydrogenase ADH2-4 và ADH2-6 và biến nạp các đoạn này vào vector pKSE401. PKSE401 là vector có mang hệ thống CRIPSR/Cas9 cảm ứng gây đột biến ở thực vật. Hai vector được thiết kế lại với các đoạn gRNA mới được đặt tên pKSE401-ADH2-4 và pKSE401-ADH2-6 đã được biến nạp thành công vào chủng vi khuẩn A. tumefaciens GV3101. Các vector này được chuẩn bị sẵn sàng cho các công tác biến nạp vào cà chua ở các bước tiếp theo.

Abstract

CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat) cas9 system is a novel technique for genome editing. In this study, two guideRNA(gRNA) sequences targeted in two exon 2 and exon 4 of alcohol dehydrogenase ADH2-4 and ADH2-6 genes, respectively, were reconstructed into vector pKSE401 carrying Cas9-expression cassette. Two reconstructed plasmids pKSE401-ADH2-4 and pKSE401-ADH2-6 were also successfully cloned in A. tumefaciens strain GV3101. These systems are in handy for the next step of transformation to tomato explants.

Từ khoá / Keywords

gRNA
CRISPR/CAS9
alcohol dehydrogenase
Cà chua
gRNA
CRISPR/CAS9
alcohol dehydrogenase
Tomato