• TÁC DỤNG HỢP LỰC (SYNERGIST) GIỮA MUỐI CỦA CÁC AXÍT BÉO KHÔNG NO HỖN HỢP VỚI THUỐC TRỪ SÂU BACILLUS THURINGIENSIS VỚI ĐỐI VỚI SÂU TƠ (Plutella xylostella) TRÊN RAU HỌ THẬP TỰ

TÁC DỤNG HỢP LỰC (SYNERGIST) GIỮA MUỐI CỦA CÁC AXÍT BÉO KHÔNG NO HỖN HỢP VỚI THUỐC TRỪ SÂU BACILLUS THURINGIENSIS VỚI ĐỐI VỚI SÂU TƠ (Plutella xylostella) TRÊN RAU HỌ THẬP TỰ

Xem các bài khác
Số trang của bài
63-67
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

TÁC DỤNG HỢP LỰC (SYNERGIST) GIỮA MUỐI CỦA CÁC AXÍT BÉO KHÔNG NO HỖN HỢP VỚI THUỐC TRỪ SÂU BACILLUS THURINGIENSIS VỚI ĐỐI VỚI SÂU TƠ (Plutella xylostella) TRÊN RAU HỌ THẬP TỰ

Tên tác giả
Hoàng Thân Hoài Thu, Đào Văn Hoằng, Đinh Văn Thành
Category
Monthly Journal
Title

The synergistic effect of unsaturated fatty acid salts mixed with Bacillus thuringiensis against diamondback moth (Plutella xylostella)

Author
Hoang Than Hoai Thu, Dao Van Hoang, Dinh Van Thanh
Tóm tắt

Hoạt tính sinh học của thuốc trừ sâu vi sinh Bacillus thuringiensis (Bt) được tăng lên nhờ tác dụng hợp lực (synergist) khi hỗn hợp với muối của các axít béo không no thu được từ dầu thực vật. Sự gia tăng hiệu quả phòng trừ sâu tơ hại rau (Plutella xylostella) của hỗn hợp thuốc BT với chất synergist đã được chứng minh thông qua thử hiệu lực trong phòng thí nghiệm và trên đồng ruộng. Cụ thể: Khi sử dụng sản phẩm hỗn hợp với nồng độ 2 g/L để phun, số lượng sâu chết tăng 1,42 lần so với sản phẩm chỉ chứa Bt khi phun với nồng độ 2,5 g/L. Qua đó đã xác định được chỉ số synergist là 1,42 và tỷ số synergist là 1/1.

Abstract

The activity of the microbial insecticide Bacillus thuringiensis (Bt) has been found to be synergistically enhanced by the addition of unsaturated fatty acid salts, obtained from vegetable oils. The increased insecticidal activity of the Bt and synergist mixture was observed in the laboratory and field treatments of the diamondback moth (Plutella xylostella). Bioassay indicated that using mixture products at the concentration of 2g/L the insects mortality increased 1.42 times more than single usage of Bt at 2.5 g/L respectively. The synergist factor was 1.42 and synergist ratio was 1/1.

Từ khoá / Keywords

Hợp lực
Bt
axít béo không no
sâu tơ
Synergist
Bt
unsaturated fatty acid salt
diamondback moth