• SỰ PHẢN HỒI SINH TRƯỞNG, SINH LÝ VÀ NĂNG SUẤT CỦA ĐẬU XANH TRONG ĐIỀU KIỆN NGẬP ÚNG

SỰ PHẢN HỒI SINH TRƯỞNG, SINH LÝ VÀ NĂNG SUẤT CỦA ĐẬU XANH TRONG ĐIỀU KIỆN NGẬP ÚNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
80-87
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

SỰ PHẢN HỒI SINH TRƯỞNG, SINH LÝ VÀ NĂNG SUẤT CỦA ĐẬU XANH TRONG ĐIỀU KIỆN NGẬP ÚNG

Tên tác giả
Nguyễn Thị Dung, Vũ Ngọc Thắng, Lê Thị Tuyết Châm, Trần Anh Tuấn, Vũ Ngọc Lan, Phạm Thị Xuân, Nguyễn Ngọc Quất
Category
Monthly Journal
Title

Physiological response of mungbean under waterlogging conditions

Author
Nguyen Thi Dung, Vu Ngoc Thang, Le Thi Tuyet Cham, Tran Anh Tuan, Vu Ngoc Lan, Pham Thi Xuan, Nguyen Ngoc Quat
Tóm tắt

Thí nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của sự ngập úng ở 3 giai đoạn (cây con, ra hoa, thu quả lần 1) đến sinh trưởng, sinh lý và năng suất của 4 giống đậu xanh (ĐXVN5, ĐXVN7, ĐX11, ĐX14). Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng ngập úng làm suy giảm chiều cao cây, số lá, diện tích lá, nốt sần, khối lượng tươi và khô của rễ và thân lá, chỉ số SPAD, hiệu suất huỳnh quang diệp lục, năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất. Gây úng ở giai đoạn cây con làm suy giảm lớn nhất đến các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất của tất cả các giống đậu xanh, trong khi đó gây úng ở giai đoạn thu quả lần 1 thì mức độ ảnh hưởng ít hơn so với các giai đoạn còn lại. So sánh 4 giống đậu xanh tham gia thí nghiệm, giống ĐXVN7 có biểu hiện tốt hơn về sinh trưởng, sinh lý và năng suất so với các giống khác trong điều kiện ngập úng. Trung bình, phần trăm suy giảm năng suất cá thể của giống đậu xanh ĐXVN7 trong điều kiện ngập úng ở giai đoạn cây con, giai đoạn ra hoa và giai đoạn thu quả lần 1 lần lượt tương ứng là 34,81%, 22,73% và 19,69%.
 

Abstract

This study was conducted to examine the growth and physiological response of four mungbean varieties (DXVN5, DXVN7, DX14 and DX11) under waterlogging conditions. The plants were waterlogged at three stages (vegetative stage, flowering stage, and first harvest stages). Waterlogging resulted in decrease of plant height, leaf number, leaf area, nodule, root and shoot fresh and dry weight, SPAD value, Fv/Fm ratio, yield and yield components. At egetative stage, seedlings showed large reduction in growth, physiological traits and yield of all varieties while at first harvest stage, the impact of waterlogging was less than that in other stages. After exposure to waterlogging, physiological traits and yield of DXVN7 lost less in comparison with other varieties. On average, loss of grain yield per plant at vegetative, flowering and maturing stages of DXVN7 under waterlogging was 34.81%; 22.73%, and 19.69%, respectively
 

Từ khoá / Keywords

Đậu xanh
úng
sinh trưởng
sinh lý
năng suất
Mung bean
waterlogging
growth
physiology
yield