• SỰ HIỆN DIỆN CỦA LOÀI Aeromonas spp. Ở CÁ TRA BỆNH XUẤT HUYẾT VÀ BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ CÁC KIỂU HÌNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỘC LỰC CỦA CHỦNG Aeromonas hydrophila

SỰ HIỆN DIỆN CỦA LOÀI Aeromonas spp. Ở CÁ TRA BỆNH XUẤT HUYẾT VÀ BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ CÁC KIỂU HÌNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỘC LỰC CỦA CHỦNG Aeromonas hydrophila

Xem các bài khác
Số trang của bài
114-120
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

SỰ HIỆN DIỆN CỦA LOÀI Aeromonas spp. Ở CÁ TRA BỆNH XUẤT HUYẾT VÀ BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ CÁC KIỂU HÌNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỘC LỰC CỦA CHỦNG Aeromonas hydrophila

Tên tác giả
Lê Thị Thu Thảo, Vũ Thị Thanh Hương, Bùi Nguyễn Chí Hiếu, Hồ Phú Khánh, Phan Đỗ Trọng Nghĩa, Ngô Huỳnh Phương Thảo
Category
Monthly Journal
Title

Occurrence of Aeromonas spp. in motile aeromonas septicemia infected catfish and initial investigation of phenotypes related to pathogenicity of Aeromonas hydrophila

Author
Le Thi Thu Thao, Vu Thi Thanh Huong, Bui Nguyen Chi Hieu, Ho Phu Khanh,Phan Đo Trong Nghia, Ngo Huynh Phuong Thao
Tóm tắt

Aeromonas spp. là các tác nhân gây bệnh chính trong thủy sản, tuy nhiên việc định danh loài Aeromonas spp. bằng phương pháp PCR hiện chưa có độ chính xác cao. Bằng phương pháp giải trình tự gen gyrB, 40% chủng Aeromonas spp. trong tổng số 77 chủng được phân lập từ cá tra bị xuất huyết là chủng A. hydrophila và 49% số chủng khảo sát là A. dhakensis. Điều này cho thấy, dịch xuất huyết ở ao nuôi cá tra không chỉ bởi tác nhân chính A. hydrophila gây ra mà còn có sự hiện diện của A.dhakensis. Trong 332 chủng Aeromonas spp. khảo sát, 83 chủng A. hydrophila độc lực cao (vAh) và 03 chủng A. hydrophila không có độc lực (non-vAh) được phát hiện. Khi so sánh một số yếu tố kiểu hình liên quan đến độc lực của hai nhóm này, nhóm vAh có hoạt tính exoprotease cao hơn so với nhóm non-vAh, trong khi đó khả năng bơi sau 48 h ủ của nhóm non-vAh mạnh hơn so với nhóm vAh. Khả năng tạo màng sinh học biofilm và khả năng dịch chuyển bề mặt của hai nhóm chủng không có sự khác nhau.

Abstract

Aeromonas spp. is a causative agent of motile Aeromonas septicemia (MAS) in aquatic animals, however, species determination of Aeromonas spp. using PCR has shown low accuracy. By sequencing gyrB gene, 40% of Aeromonas spp. out of a total of 77 isolates from diseased catfish were A. hydrophila and 49% of them were A. dhakensis. These findings suggest that A. dhakensis is also one of main pathogens causing MAS in catfish, together with A. hydrophila. Among 332 Aeromonas spp. isolates examined, 83 hypervirulent A. hydrophila isolates (vAh) and 03 regular A. hydrophila isolates (non-vAh) were recorded. Testing some phenotypes relating to pathogenicity in these two groups, vAh strains exhibited higher exoprotease activities and lower swimming ability after 48 h-incubation, compared to non-vAh strains. Biofilm forming ability of vAh and non-vAh strains showed no significant difference.

Từ khoá / Keywords

Cá tra
bệnh xuất huyết
Aeromonas spp.
gyrB
biofilm
exoprotease
Catfish
Motile Aeromonas Septicemia
Aeromonas spp.
gyrB
biofilm
exoprotease