• SỬ DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS K29 PHÒNG TRỪ BỆNH THỐI NHŨN TRÊN RAU CẢI BẮP VÀ CẢI THẢO

SỬ DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS K29 PHÒNG TRỪ BỆNH THỐI NHŨN TRÊN RAU CẢI BẮP VÀ CẢI THẢO

Xem các bài khác
Số trang của bài
89-95
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

SỬ DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS K29 PHÒNG TRỪ BỆNH THỐI NHŨN TRÊN RAU CẢI BẮP VÀ CẢI THẢO

Tên tác giả
Nguyễn Mai Cương, Đoàn Thị Xuân Liễu, Đinh Thị Tâm, Nguyễn Thị Hoa, Lê Thị Phương Lan
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords