• SO SÁNH TRÌNH TỰ CÁC GEN LIÊN QUAN ĐẾN HỆ QUORUM SENSING Ở CHỦNG Aeromonas hydrophila ĐỘC LỰC CAO VÀ CHỦNG KHÔNG CÓ ĐỘC LỰC PHÂN LẬP TỪ CÁ TRA

SO SÁNH TRÌNH TỰ CÁC GEN LIÊN QUAN ĐẾN HỆ QUORUM SENSING Ở CHỦNG Aeromonas hydrophila ĐỘC LỰC CAO VÀ CHỦNG KHÔNG CÓ ĐỘC LỰC PHÂN LẬP TỪ CÁ TRA

Xem các bài khác
Số trang của bài
107-118
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

SO SÁNH TRÌNH TỰ CÁC GEN LIÊN QUAN ĐẾN HỆ QUORUM SENSING Ở CHỦNG Aeromonas hydrophila ĐỘC LỰC CAO VÀ CHỦNG KHÔNG CÓ ĐỘC LỰC PHÂN LẬP TỪ CÁ TRA

Tên tác giả
Lê Thị Thu Thảo, Vũ Thị Thanh Hương, Bùi Nguyễn Chí Hiếu, Ngô Huỳnh Phương Thảo
Category
Monthly Journal
Title

Sequence comparison of genes related to quorum sensing in hypervirulent and regular Aeromonas hydrophila isolated from catfish

Author
Le Thi Thu Thao, Vu Thi Thanh Huong, Bui Nguyen Chi Hieu, Ngo Huynh Phuong Thao
Tóm tắt

Quorum sensing (QS) là một dạng “ngôn ngữ giao tiếp của vi khuẩn” dùng để kiếm soát sự biểu hiện gen tương ứng với sự gia tăng của mật độ vi khuẩn thông qua các vật chất mang tín hiệu. Hệ QS đã được chứng minh có thể kiểm soát mức độ biểu hiện gen độc lực ở nhiều vi sinh vật khác nhau, trong đó có chủng Aeromonas hydrophila, một tác nhân gây bệnh phổ biến ở động vật thủy sản nước ngọt. Hệ QS trên A. hydrophila đã được nghiên cứu phổ biến. Tuy nhiên, trên chủng A. hydrophila độc lực cao thì hệ QS chưa được nghiên cứu nhiều. Do đó, trong nghiên cứu hiện tại, trình tự các gen của hệ QS giữa 21 chủng A. hydrophila độc lực cao (vAh) và 41 chủng không có độc lực (non-vAh) bước đầu được so sánh. Sự phân nhóm rõ ràng giữa các chủng vAh so với các chủng non-vAh được ghi nhận trên cây phát sinh loài của gen ahyI (hệ QS týp 1), luxS (hệ QS týp 2), qseB1, qseB2, qseC (hệ QS týp 3). Điều này gợi ý về mối liên hệ giữa hệ QS với độc lực của chủng A. hydrophila. Tuy nhiên, mối liên hệ này cần được kiểm chứng thêm bằng các nghiên cứu tiếp theo.

Abstract

Quorum sensing (QS) is a form of “bacterial communication” that is used to control gene expression corresponding to the increase in bacterial population through signals. The QS systems have been proved to be associated with the control of virulence gene expression in numerous bacteria, including Aeromonas hydrophila, a common pathogen in freshwater animals. The QS system on A. hydrophila has been widely studied. However, those systems in hypervirulent A. hydrophila (vAh) has not been studied. Therefore, in the present study, the nucleotide sequences of genes related to the QS systems between 21 vAh and 41 regular A. hydrophila (non-vAh) strains were initially compared. We observed a clear clustering of vAh strains compared with non-vAh strains on the phylogenetic tree of AhyI (QS type 1), LuxS (QS type 2), QseB1, QseB2, QseC (QS type 3). This suggests a relationship between the QS system and the virulence in A. hydrophila strains. However, this correlation needs to be investigated by further studies.

Từ khoá / Keywords

Hệ quorum sensing
A. hydrophila độc lực cao
độc lực vi khuẩn
Cá tra
Quorum sensing
hypervirulent A. hydrophila
bacterial virulence
Catfish