• SO SÁNH HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA CAO CHIẾT LÁ GIÁ (Excoecaria agallocha) VÀ LÁ ỔI (Psidium guajava) KHÁNG VI KHUẨN GÂY BỆNH TRÊN TÔM

SO SÁNH HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA CAO CHIẾT LÁ GIÁ (Excoecaria agallocha) VÀ LÁ ỔI (Psidium guajava) KHÁNG VI KHUẨN GÂY BỆNH TRÊN TÔM

Xem các bài khác
Số trang của bài
119-124
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

SO SÁNH HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA CAO CHIẾT LÁ GIÁ (Excoecaria agallocha) VÀ LÁ ỔI (Psidium guajavaKHÁNG VI KHUẨN GÂY BỆNH TRÊN TÔM

Tên tác giả
Võ Thị Tuyết Minh
Category
Monthly Journal
Title

Comparison of antibacterial activities between Excoecaria agallocha and Psidium guajava leaf extract against bacterial diseases in shrimp

Author
Vo Thi Tuyet Minh
Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm so sánh hoạt tính kháng khuẩn giữa cao chiết lá giá (Excoecaria agallocha) và lá ổi (Psidium guajava) đối với vi khuẩn gây bệnh trên tôm. Hoạt tính kháng khuẩn, nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) và nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC) của các loại cao chiết đối với vi khuẩn Vibrio paraheamolyticusVibrio vulnificus đã được nghiên cứu. Kết quả cho thấy hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết lá giá cao hơn cao chiết lá ổi sau khi thử nghiệm trên 2 loại vi khuẩn gây bệnh trên tôm V. paraheamolyticus và V. vulnificus. Cao chiết lá giá có đường kính vòng vô trùng cao hơn lá ổi và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Đối với vi khuẩn V. Paraheamolyticus, giá trị MIC và MBC của cao chiết lá ổi và lá giá bằng nhau, với nồng độ lần lượt là 20,0 mg/mL và 40,0 mg/mL. Tuy nhiên, đối với vi khuẩn V. vulnificus cao chiết lá giá có nồng độ MIC = 10,0 mg/mL và MBC = 20,0 mg/mL, gấp đôi nồng độ MIC = 5,0 mg/mL và MBC = 10,0 mg/mL của cao chiết lá ổi. Kết quả cho thấy cao chiết lá giá và lá ổi có khả năng diệt hai loại vi khuẩn V. Paraheamolyticus và V. vulnificus với tỷ lệ MBC/MIC = 2,0

Abstract

The aim of this experiment is to compare the antibacterial activity between the leaf extracts of Excoecaria agallocha and Psidium guajava against bacterial diseases in shrimp. The antibacterial activity, minimum inhibitory concentration and minimum bactericidal concentration of herbal extracts against Vibrio parahaemolyticus and Vibrio vulnificus were studied. The results showed that the antibacterial activity of the E. agallocha leaf extract was significantly higher than that of the P. guajava leaf extract against V. paraheamolyticus and V. vulnificus after testing in shrimp. The diameter of the inhibition zone from E. agallocha leaf extract was significantly higher than that of the P. guajava leaf extract (p < 0,05). The value of the MIC and MBC between P. guajava and E. agallocha leaf extract against V. parahaemolyticus was the same, with concentrations of 20 mg/mL and 40 mg/mL, respectively. However, the E. agallocha leaf extract had MIC = 10 mg/mL and MBC = 20.00 mg/mL, twice the concentration of MIC = 5 mg/mL and MBC = 10.00 mg/mL of P. guajava against V. vulnificus. Both of the E. agallocha and P. guajava leaf extracts were able to kill two types of bacteria, V. parahaemolyticus and V. vulnificus, with the ratio of MBC/MIC = 2,0.

Từ khoá / Keywords

cao chiết
hoạt tính kháng khuẩn
Vibrio parahaemolyticus
Vibrio vulnificus
antimicrobial activity
herbal extracts
Vibrio parahaemolyticus
Vibrio vulnificus