• SÀNG LỌC VÀ ĐẶC TÍNH CÁC CHẤT ỨC CHẾ TIỀM NĂNG ENZYME TYROSINASE TỪ CÂY TÍA TÔ (Perilla frutescens)

SÀNG LỌC VÀ ĐẶC TÍNH CÁC CHẤT ỨC CHẾ TIỀM NĂNG ENZYME TYROSINASE TỪ CÂY TÍA TÔ (Perilla frutescens)

Xem các bài khác
Số trang của bài
66-76
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

SÀNG LỌC VÀ ĐẶC TÍNH CÁC CHẤT ỨC CHẾ TIỀM NĂNG ENZYME TYROSINASE TỪ CÂY TÍA TÔ (Perilla frutescens)

Tên tác giả
Lê Trầm Nghĩa Thư, Nguyễn Thị Uyên Thanh, Lê Thị Thu Trang, Quan Quốc Đăng, Đào Phú Quốc, Bùi Đình Thạch, Hồ Thiên Hoàng
Category
Monthly Journal
Title

Screening and characterizing potential tyrosinase inhibitors from Perilla frutescens

Author
Le Tram Nghia Thu, Nguyen Thi Uyen Thanh, Le Thi Thu Trang, Quan Quoc Đang, Dao Phu Quoc, Bui Đinh Thach, Ho Thien Hoang
Tóm tắt

Tyrosinase (TYR) đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất melanin ở con người. Các chất ức chế TYR là những loại thuốc cần thiết được sử dụng để điều trị ung thư da và thường được sử dụng trong lâm sàng. Ngoài ra, các chất ức chế này được sử dụng trong ngành công nghiệp mỹ phẩm như một tác nhân làm trắng da. Trong nghiên cứu này, dữ liệu 215 hợp chất tự nhiên từ cây Tía tô (Perilla frutescens L.) được đánh giá bằng phần mềm AutoDock Vina bằng cách đưa chúng vào trung tâm hoạt động của enzyme TYR. Qua phân tích năng lượng liên kết, nghiên cứu đã xác định được 5 hợp chất tiềm năng có hoạt tính ức chế TYR tốt nhất, bao gồm campesterol, stigmasterol, peonidin 3-rutinoside, malonylshisonin và shisonin. Những hợp chất này đã được đánh giá thêm về tương tác với trung tâm hoạt động của enzyme TYR, cung cấp nền tảng cho việc tổng hợp và ứng dụng tiềm năng của chúng. Kết quả của nghiên cứu cho thấy rằng, shisonin có cấu trúc thích hợp và ổn định nhất với trung tâm hoạt động của enzyme TYR, tạo thành mười liên kết hydrogen. Nghiên cứu cũng đã tiến hành phân tích ADME cho thấy rằng, campesterol, stigmasterol và peonidin 3-rutinoside có tính sinh khả dụng cao. Các kết quả của nghiên cứu cho thấy tiềm năng trong việc sử dụng các thảo dược bản địa để tìm kiếm và tách các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học tiềm năng.

Abstract

Tyrosinase (TYR) plays a crucial role in melanin production in humans. TYR inhibitors are essential drugs used in the treatment of skin cancer and commonly used in clinical settings. Additionally, these inhibitors are used in the cosmetic industry as a skin whitening agent. In this study, a dataset of 215 natural compounds extracted from Perilla frutescens (L.) was evaluated using AutoDock Vina software by docking them to the active site of the TYR enzyme. Through in-depth analysis of binding energies, this study identified the top five potential compounds with the strongest TYR inhibitory activity including campesterol, stigmasterol, peonidin 3-rutinoside, malonylshisonin and Shisonin. These compounds were further evaluated for their interaction with the TYR enzyme’s active site, providing a foundation for their synthesis and potential application. The results of the study revealed that Shisonin displayed the most favorable and stable structure within the TYR enzyme’s active site, forming ten hydrogen bonds. ADME analysis was also conducted, which demonstrated that Campesterol, Stigmasterol, and Peonidin 3-rutinoside exhibited high bioavailability. The findings of the study highlight the potential in using native herbs to search for and isolate natural compounds with promising biological activity.

Từ khoá / Keywords

Cây Tía tô
tyrosinase
chất ức chế
Perilla frutescens
tyrosinase
inhibitors