QUY TRÌNH KỸ THUẬT THÂM CANH GIỐNG NGÔ ĐƯỜNG LAI 20

Xem các bài khác
Số trang của bài
27-30
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

QUY TRÌNH KỸ THUẬT THÂM CANH GIỐNG NGÔ ĐƯỜNG LAI 20

Tên tác giả
Phan Xuân Hào, Nguyễn Thị Nhài, Đặng Ngọc Hạ, Vương Huy Minh, Đào Ngọc Ánh và cs
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords