QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG LÚA OM11270 (MNR4)

Xem các bài khác
Số trang của bài
3-8
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG LÚA OM11270 (MNR4)

Tên tác giả
Nguyễn Thị Lang, Bùi Chí Bửu
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords