QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG ĐẬU TƯƠNG Đ8

Xem các bài khác
Số trang của bài
43-46
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG ĐẬU TƯƠNG Đ8

Tên tác giả
Nguyễn Văn Lâm, Lê Huy Nghĩa, Trần Thị Thúy, Vũ Văn Quang
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords