QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG CHÈ PH10

Xem các bài khác
Số trang của bài
69-73
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG CHÈ PH10

Tên tác giả
Đỗ Văn Ngọc, Đặng Văn Thư, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Thị Hồng Lam, Phùng Lệ Quyên, Nguyễn Lê Thăng, Trần Thị Lư, Trần Xuân Hoàng
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords