QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG BÍ XANH THIÊN THANH 5

Xem các bài khác
Số trang của bài
57-60
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG BÍ XANH THIÊN THANH 5

Tên tác giả
Đoàn Xuân Cảnh, Nguyễn Văn Tân, Đỗ Thị Thủy, Đoàn Thị Thanh Thúy
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords