• PHÁT TRIỂN QUẦN THỂ KHOAI TÂY (Solanum tuberosum) KHÁNG BỆNH MỐC SƯƠNG Ở VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHỌN GIỐNG PHÂN TƯ

PHÁT TRIỂN QUẦN THỂ KHOAI TÂY (Solanum tuberosum) KHÁNG BỆNH MỐC SƯƠNG Ở VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHỌN GIỐNG PHÂN TƯ

Xem các bài khác
Số trang của bài
17-23
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

PHÁT TRIỂN QUẦN THỂ KHOAI TÂY (Solanum tuberosum) KHÁNG BỆNH MỐC SƯƠNG Ở VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHỌN GIỐNG PHÂN TƯ

Tên tác giả
Đinh Xuân Tú , Chu Đức Hà , Trịnh Văn Mỵ , Lê Hùng Lĩnh
Category
Monthly Journal
Title

Development of late blight resistant potatoes (Solanum tuberosum) in Vietnam by marker assisted selection

Author
Dinh Xuan Tu, Chu Duc Ha, Trinh Van My, Le Hung Linh
Tóm tắt

Trong nghiên cứu này đã sử dụng tập đoàn bao gồm 9 giống nhập nội từ Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây Quốc tế và 3 giống trồng phổ biến tại địa phương. Đánh giá mức độ nhiễm kháng trên đồng ruộng và khảo sát đa hình di truyền đã xác định được 4 giống có khả năng kháng cao với chủng sinh lý gây bệnh ở phía Bắc và có mức độ đa hình cao với giống chuẩn nhiễm KT3. Kết quả lai tạo đã thu được 96 dòng con lai từ 4 tổ hợp lai: KT3˟ 106, KT3˟ 116, KT3˟ 113 và KT3˟ 129. Khảo sát đồng ruộng và đánh giá khẳ năng kháng bệnh mốc sương các dòng con lai này chúng tôi đã chọn được 23 dòng kháng bệnh tốt, có tiềm năng năng suất cao (khối lượng củ/khóm đạt trên 550g). Sử dụng chỉ thị phân tử đặc trưng cho gen Rb và R1 kháng bệnh mốc sưong chúng tôi xác định đuợc 11 dòng mang gen Rb, 12 dòng mang gen R1, và 7 dòng mang cả hai gen Rb và R1 từ 23 dòng con lai triển vọng.

Abstract

The use of molecular markers in potato breeding programs offers new opportunities for selection of new late blight resistant varieties. In this study, potato collection accessions, including 9 varieties from the International Potato Center and 3 most local popular varieties in Vietnam, were used to analyze the late blight resistance. 4 potato varieties were identified to be high resistant to late blight isolates by field observation and SSR analysis. 96 bred lines selected from the crosses between KT3˟ 106, KT3˟ 116, KT3˟ 113 and KT3˟ 129 were screened for late blight resistance. 23 bred lines with high resistance to late blight and high yield (root weight per cluster > 550g) were selected on field testing. Out of which 11, 12 and 7 bred lines bringing Rb, R1, and both Rb-R1, respectively were identified by using specific molecular markers.

Từ khoá / Keywords

chỉ thị phân tử
chọn giống
Khoai tây
mốc sương
R-gen
SSR
Molecular breeding
Potato
Late blight
SSR
R-gene