• PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỪ PHỤ PHẨM VÀ CHẤT THẢI NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN: TIỀM NĂNG VÀ GIẢI PHÁP

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỪ PHỤ PHẨM VÀ CHẤT THẢI NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN: TIỀM NĂNG VÀ GIẢI PHÁP

Xem các bài khác
Số trang của bài
89-94
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỪ PHỤ PHẨM VÀ CHẤT THẢI NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN: TIỀM NĂNG VÀ GIẢI PHÁP

Tên tác giả
Trần Văn Thể
Category
Monthly Journal
Title

Developing economy from residues and wastes of agriculture and rural activities: Potentials and solutions

Author
Tran Van The
Tóm tắt

Sản xuất nông nghiệp và hoạt động nông thôn có vai trò quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội và môi trường ở nông thôn, đồng thời cũng gây phát sinh lớn chất thải có làm lượng hữu cơ cao. Nghiên cứu này đã sử dụng các phương pháp tính toán lượng phụ phẩm và chất thải phát sinh từ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt nông thôn, tính toán tiềm năng chuyển hóa năng lượng, đánh giá những tồn tại và khoảng trống về chính sách để phát triển kinh tế từ phụ phẩm trồng trọt và chất thải chăn nuôi và sinh hoạt nông thôn. Kết quả nghiên cứu cho thấy sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt nông thôn có thể gây phát thải trên 255,63 triệu tấn phụ phẩm và chất thải nguồn gốc sinh khối có tiềm năng chuyển hóa năng lượng tương đương 91,22 GWh/năm. Giải pháp chuyển hóa năng lượng từ phụ phẩm trồng trọt, chất thải chăn nuôi và sinh hoạt nông thôn cần tiếp tục hoàn thiện về cơ chế chính sách quản lý vi mô, mô hình thu gom và công nghệ xử lý phù hợp, phát triển thị trường cho các sản phẩm sau xử lý phụ phẩm trồng trọt, chất thải chăn nuôi và sinh hoạt nông thôn.

Abstract

Agricultural production and rural activities play an important role of economic and politic development but also is the cause of arising huge amount of biogenic wastes. This study has used significant methodologies to estimate amount of arising wastes from different agricultural and rural activities, potentials of energy converting from agricultural and rural wastes and assessment of policy gaps that supported for agricultural and rural waste treatment. The study showed that agricultural production and rural activities raised about 255.63 million tons of biogenic wastes that could be a potential for energy conversion at approximately 91.22 GWh per year. The integrated solutions are recommended to complete policy mechanism, from management at micro level, legal regulation and to develop markets for post-treated products from agricultural and rural wastes.

Từ khoá / Keywords

Phụ phẩm
Chất thải
phát triển kinh tế
năng lượng
giải pháp
residues
waste
economic development
energy
solution