PHÁT HIỆN Pythium helicoides GÂY BỆNH THỐI GỐC RỄ CÂY HỒNG HOA TẠI HÀ NỘI

Xem các bài khác
Số trang của bài
67-73
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

PHÁT HIỆN Pythium helicoides GÂY BỆNH THỐI GỐC RỄ CÂY HỒNG HOA TẠI HÀ NỘI

Tên tác giả
Hà Viết Cường, Phạm Thị Thu Thủy, Nguyễn Xuân Trường, Cao Thị Hiền Chi , Đinh Văn Lộc
Category
Monthly Journal
Title

Detecting pathogens Pythium helicoides root rot disease on safflower in Hanoi

Author
Ha Viet Cuong, Pham Thi Thu Thuy, Nguyen Xuan Truong, Cao Thi Hien Chi, Dinh Van Loc
Tóm tắt

Cây Hồng hoa (Carthamus tinctorius) là loại cây dược liệu mới được trồng thử nghiệm gần đây tại Việt Nam. Điều tra đồng ruộng tại Trung tâm trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội (Viện Dược liệu) đã xác định bệnh nghiêm trọng nhất trên cây này là bệnh thối gốc rễ. Bốn mẫu vi khuẩn, hai mẫu nấm Fusarium và một mẫu Pythium đã được phân lập từ cây bệnh. Kết quả lây nhiễm nhân tạo đã chứng tỏ chỉ mẫu Pythium gây bệnh cho cây. Phân tích đặc điểm hình thái và trình tự gen ITS đã xác định mẫu Pythium gây bệnh là loài Pythium helicoides.

Abstract

Safflower (Carthamus tinctorius) is a medicinal plant that has recently been introduced and experimentally grown in Vietnam. Field surveys of trial safflower plants grown at the Research Centre of Medicinal Plants located in Hanoi (National Institute of Medicinal Materials) identified the crown and root rot disease is the most serious disease of this plant. Four bacterial isolates, two Fusarium isolates and one Pythium isolate were isolated from diseased plants. Inoculation experiments showed that only the Pythium isolate was pathogenic to saflower plants. Morphological and ITS (Internal Transcribed Spacer) analyses identified that the pathogenic Pythium isolate was Pythium helicoides.

Từ khoá / Keywords

Hồng hoa
bệnh thối gốc rễ
nấm Pythium helicoides
Safflower
root rot disease
Pythium helicoides