• PHÂN TÍCH YẾU TỐ TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN LỰC ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TỈNH LÂM ĐỒNG

PHÂN TÍCH YẾU TỐ TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN LỰC ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TỈNH LÂM ĐỒNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
85-93
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

PHÂN TÍCH YẾU TỐ TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN LỰC ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TỈNH LÂM ĐỒNG

Tên tác giả
Trần Thị Minh Loan , Đào Thị Hiếu , Nguyễn Thị Tươi , Hồ Thị Thu Hòa , Lê Như Bích
Category
Monthly Journal
Title

Analysis of labor education and training effecting the development of high-tech agriculture in Lam Dong province

Author
Tran Thi Minh Loan, Dao Thi Hieu, Nguyen Thi Tuoi, Ho Thi Thu Hoa, Le Nhu Bich
Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm phân tích đánh giá ảnh hưởng của yếu tố về trình độ lao động và đào tạo nguồn lực đến sự phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2004 - 2018 dựa trên các số liệu thứ cấp được thu thập từ các báo cáo, thống kê và số liệu sơ cấp được phỏng vấn trực tiếp 1.600 hộ sản xuất nông nghiệp và 51 chuyên gia am hiểu về nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Kết quả cho thấy, tỉ lệ lao động trên 15 tuổi biết chữ khu vực thành thị cao hơn so với khu vực nông thôn; tỉ lệ lao động nam biết chữ cao hơn so với nữ. Kết quả khảo sát cho thấy, có trên 70% người sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng có trình độ từ trung học cơ sở trở lên. Đối với người sản xuất nông nghiệp, việc đào tạo được thực hiện thông qua các tổ chức chính phủ, liên kết hợp tác xã, hội nghị, hội thảo và có đến 58,8% số hộ sản xuất nông nghiệp tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn này. Nội dung các khóa đào tạo chủ yếu tập trung về kỹ thuật trồng trọt (89,1%) và trên 75% số hộ tham gia tập huấn cho rằng các khóa tập huấn cập nhật được kiến thức về sản xuất nông nghiệp. Đến năm 2020, có đến 67,44% số hộ sản xuất có ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp bằng phương pháp tưới hiện đại như tưới phun mưa hoặc tưới nhỏ giọt. Những người sản xuất nông nghiệp có trình độ càng cao và tham gia nhiều các khóa tập huấn thì ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp càng nhiều.

Abstract

This study aimed to analyze and evaluate the effect of labor education and training on the development of high-tech agriculture in Lam Dong province during the period of 2004 - 2018 based on the secondary data collected from reports and government statistics and the primary data collected by interviewing 1600 farmers and 51 agricultural specialists in Lam Dong province. The results showed that the percentage of literate laborers over 15 years old in urban areas was higher than that in rural areas; the percentage of literate male laborers was higher compared to female. Data from survey showed that over 70% of the respondents have been graduated from secondary school or higher. More than 58.8% of respondents have been participated in short-term training courses by government organizations, cooperative associations, conferences, seminars. The content of the training courses mainly focused on agricultural techniques (89.1%). Over 75% of participants were satisfied with the training courses. Labor productivity in agricultural sector increased from 27.7% in 2010 to 63.6% in 2018. In 2020, there were 67.44% of respondents applying high technology in agriculture with irrigation methods such as sprinkler or drip irrigation. The more respondents who had got high education, and more training courses, the more high technology would be applied in agriculture.

Từ khoá / Keywords

Lao động
đào tạo nguồn lực
nông nghiệp công nghệ cao
tỉnh Lâm Đồng
Labors
human resources trainning
high-tech agriculture
Lam Dong province