• PHÂN TÍCH TẬP QUÁN CANH TÁC CAM VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH TƯỚI KẾT HỢP PHÂN BÓN CHO PHÁT TRIỂN CAM TẠI HƯNG YÊN

PHÂN TÍCH TẬP QUÁN CANH TÁC CAM VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH TƯỚI KẾT HỢP PHÂN BÓN CHO PHÁT TRIỂN CAM TẠI HƯNG YÊN

Xem các bài khác
Số trang của bài
83-89
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

PHÂN TÍCH TẬP QUÁN CANH TÁC CAM VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH TƯỚI KẾT HỢP PHÂN BÓN CHO PHÁT TRIỂN CAM TẠI HƯNG YÊN

Tên tác giả
Hà Thị Quyến , Dương Thị Kim Thư , Nguyễn Gia Vượng, Hoàng Thị Na, Trần Văn Lam, Chu Đức Hà
Category
Monthly Journal
Title

Investigation on sweet orange farming practices and establishment of the watering model combined with fertilizing for development of sweet orange in Hung Yen

Author
Ha Thi Quyen, Duong Thi Kim Thu, Nguyen Gia Vuong, Hoang Thi Na, Tran Van Lam, Chu Duc Ha
Tóm tắt

Canh tác cam bền vững được xem là một trong những chiến lược phát triển nông nghiệp quan trọng của tỉnh Hưng Yên. Trong nghiên cứu này, tập quán canh tác cam tại tỉnh Hưng Yên đã được điều tra. Kết quả cho thấy phần lớn các hộ trồng cam đều sử dụng nguồn nước mặt hoặc kết hợp nước mặt và nước ngầm để tưới cam bằng phương thức tưới tràn dí gốc gây thất thoát nước, xói mòn gốc, rửa trôi phân bón. Từ các kết quả điều tra tập tính canh tác, mô hình tưới nước hợp lý bằng phương thức tưới nhỏ giọt quấn quanh gốc cây kết hợp châm phân tự động đã được đề xuất nhằm áp dụng tại vùng trồng cam tập trung của Hưng Yên. Theo đó, mô hình này đảm bảo độ ẩm được phân bố đều trong tầng đất canh tác, tiết kiệm nước tưới và phân bón, khắc phục được hiện tượng rửa trôi đất và phân bón, giảm chi phí nhân công lao động. Kết quả của nghiên cứu này đã cung cấp những dẫn liệu quan trọng nhằm tiếp tục triển khai mở rộng mô hình canh tác cam tiên tiến cho các khu vực khác.

Abstract

Sustainable orange farming is considered as one of the important agricultural development strategies of Hung Yen province. In this study, the farming practices of sweet oranges in Hung Yen have been comprehensively investigated. Our results revealed that the surface water or surface combined with groundwater was mostly used as the major irrigation method in the cultivation of sweet oranges, causing water loss, root erosion and fertilizer washout. Based on the investigation of farming practices, an improved irrigation approach was proposed by using a droplet irrigation system around the root combined with the automated fertilizing model in the orange growing area of Hung Yen. Particularly, this system was initially demonstrated to be water- and fertilizer-save, maintain the soil humidity, prevent the soil and fertilizer erosions and reduce the labor costs. The results of this study could provide important data for further enlargement of this improved method in other regions.

Từ khoá / Keywords

Cam
tưới nhỏ giọt
canh tác
điều tra
Hưng Yên
Sweet oranges
droplet irrigation
cultivation
investigation
Hung Yen