• PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN BACILLUS VÀ VI KHUẨN AXIT LACTIC CÓ TIỀM NĂNG ĐỐI KHÁNG VI KHUẨN GÂY BỆNH XUẤT HUYẾT (Aeromonas veronii) TRÊN LƯƠN ĐỒNG (Monopterus albus)

PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN BACILLUS VÀ VI KHUẨN AXIT LACTIC CÓ TIỀM NĂNG ĐỐI KHÁNG VI KHUẨN GÂY BỆNH XUẤT HUYẾT (Aeromonas veronii) TRÊN LƯƠN ĐỒNG (Monopterus albus)

Xem các bài khác
Số trang của bài
82-88
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN BACILLUS VÀ VI KHUẨN AXIT LACTIC CÓ TIỀM NĂNG ĐỐI KHÁNG VI KHUẨN GÂY BỆNH XUẤT HUYẾT (Aeromonas veronii) TRÊN LƯƠN ĐỒNG (Monopterus albus)

Tên tác giả
Nguyễn Văn Tỷ Lợi, Nguyễn Văn Thành, Lê Minh Khôi, Nguyễn Bảo Trung, Từ Thanh Dung
Category
Monthly Journal
Title

Isolation and selection of Bacillus and lactic acid bacteria potential against bacteria causing hemorrhagic disease (Aeromonas veronii) in eels Monopterus albus in the Mekong Delta

Author
Nguyen Van Ty loi, Nguyen Van Thanh, Le Minh Khoi, Nguyen Bao Trung, Tu Thanh Dung
Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm tuyển chọn các chủng vi khuẩn Bacillus spp. và vi khuẩn axit lactic có khả đối kháng Aeromonas veronii CT07 gây bệnh xuất huyết trên lươn đồng (Monnopterus albus). Tổng cộng đã phân lập được 30 chủng Bacillus spp. và 20 chủng vi khuẩn axit lactic từ lươn khỏe nuôi công nghiệp trên bể ở các tỉnh An Giang, Cần Thơ và Hậu Giang. Kết quả sàng lọc được 6 chủng Bacillus spp. và 20 chủng vi khuẩn axit lactic có khả năng kháng vi khuẩn A. veronii CT07 bằng phương pháp nhỏ giọt. Trong đó, chủng Bacillus B13 và vi khuẩn axit lactic L1 cho kết quả vòng kháng khuẩn lớn nhất. Hơn nữa, qua khảo sát khả năng kháng khuẩn của bacteriocin từ các chủng Bacillus spp. và vi khuẩn axit lactic cho thấy có 1/30 chủng Bacillus spp. kháng A. veronii CT07, trong khi đó 20 chủng vi khuẩn axit lactic không có khả năng ức chế A. veronii CT07. Hai chủng vi khuẩn Bacillus sp. B13 và vi khuẩn axit lactic L1 được lựa chọn từ kết quả khảo sát thông qua các giá trị kháng khuẩn với A. veronii CT07 và tiến hành định danh giải trình tự gen 16s rRNA. Kết quả lần lượt cho thấy Bacillus sp. B13 và vi khuẩn axit lactic L1 là hai loài Bacillus amyloliquefaciensLactobacillus plantarum.

Abstract

The study aimed to select strains of Bacillus spp. and lactic acid bacteria that are resistant to Aeromonas veronii CT07 causing hemorrhagic disease in field eels (Monnopterus albus). In total, 30 strains of Bacillus spp. and 20 strains of lactic acid bacteria from healthy eels were raised industrially in tanks in An Giang, Can Tho and Hau Giang provinces. Screening results showed that 6 strains of Bacillus spp. and 20 strains of lactic acid bacteria resistant to A. veronii CT07 by the drip method. Among them, Bacillus B13 and lactic acid bacteria L1 showed the largest diameter of inhibition zone. Moreover, by investigating the antibacterial ability of bacteriocin from Bacillus spp. and lactic acid bacteria showed that 1/30 of Bacillus spp. resistant to A. veronii CT07, while 20 strains of lactic acid bacteria were unable to inhibit A. veronii CT07. Two strains of Bacillus B13 and lactic acid bacteria L1 were selected from the survey results through antibacterial values with A. veronii CT07 and 16s rRNA gene sequencing. The results showed that Bacillus sp. B13 and lactic acid bacteria L1 are two species of Bacillus amyloliquefaciens and Lactobacillus plantarum, respectively.

Từ khoá / Keywords

Aeromonas veronii
Bacillus spp.
Lươn đồng
vi khuẩn axit lactic
Aeromonas veronii
Bacillus spp.
Lactic acid bacteria
field eels