• PHÂN LẬP VÀ SÀNG LỌC CÁC CHỦNG VI KHUẨN LACTIC CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG VI KHUẨN Vibrio parahaemolyticus, GÂY BỆNH HOẠI TỬ GAN TUỴ CẤP TÍNH TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG

PHÂN LẬP VÀ SÀNG LỌC CÁC CHỦNG VI KHUẨN LACTIC CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG VI KHUẨN Vibrio parahaemolyticus, GÂY BỆNH HOẠI TỬ GAN TUỴ CẤP TÍNH TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
121-127
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

PHÂN LẬP VÀ SÀNG LỌC CÁC CHỦNG VI KHUẨN LACTIC CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG VI KHUẨN Vibrio parahaemolyticus, GÂY BỆNH HOẠI TỬ GAN TUỴ CẤP TÍNH TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG

Tên tác giả
Nguyễn Thị Trúc Linh
Category
Monthly Journal
Title

Isolation and screening of lactic acid bacteria that can antagonize Vibrio parahaemolyticus causing acute hepatopancreatic necrosis disease in whiteleg shrimp

Author
Nguyen Thi Truc Linh
Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm sàng lọc chủng vi khuẩn lactic (LAB) có khả năng kháng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus, gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính trên tôm thẻ chân trắng, đồng thời xác định độ mặn thích hợp cho sự phát triển của LAB. Các chủng LAB được phân lập từ ruột cá rô phi được thu ở 2 huyện Cầu Ngang và Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Các chủng LAB phân lập được kiểm tra các chỉ tiêu hình thái, sinh lý và sinh hoá, sau đó xác định khả năng đối kháng với vi khuẩn V. parahemolytycus bằng phương pháp khuếch tán giếng thạch. Kết quả đã sàng lọc được 45 chủng LAB, trong đó có 3 chủng có khả năng kháng V. parahaemolyticus mạnh nhất với vòng tròn vô khuẩn tương ứng (18,7; 19,3 mm và 18,7 mm). Kết quả thử nghiệm độ mặn đã cho thấy 3 chủng LAB này phát triển tốt ở độ mặn 5 - 100 / 00 và phát triển chậm hơn ở nồng độ muối 250 / 00. Các chủng LAB phân lập có thể sử dụng cho các nghiên cứu tiếp theo để đánh giá sự ảnh hưởng của LAB trong phòng bệnh hoại tử gan tụy cấp tính ở các nồng độ muối khác nhau.

Abstract

The study aimed to select lactic acid bacteria (LAB) strains that can antagonize Vibrio parahaemolyticus for further studies on prevention of acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) in shrimp and to determine the appropriate salt concentration for the development of LAB. LAB strains were isolated from the gut of Tilabia at Cau Ngang and Duyen Hai dictrict, Tra Vinh province. Isolated LAB strains were identified by using morphological, physiological and bio-chemical characteristics and then determined their antagonism toward V. parahaemolyticus by using agar well diffusion method. A total of 45 LAB strains were screened, of which, 3 strains R4, R5 and R19 had the biggest inhibition diameters (18.7; 19.3 and 18.7 mm, respectively). The result also showed that 3 LAB strains grew well at salinity of 5 - 100 / 00 and grew slowly at salinity of 250 / 00. These trains can be used for further studies to evaluate the effect of LAB in prevention AHPND in shrimp at different salt concentrations.

Từ khoá / Keywords

Tôm thẻ chân trắng
bệnh hoại tử gan tụy cấp tính
vi khuẩn lactic
vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus
White leg shrimp
acute hepatopancreatic necrosis disease
Lactic acid bacteria
Vibrio parahaemolyticus