• PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ XÁC ĐỊNH CHỦNG VI KHUẨN ĐỐI KHÁNG VỚI NẤM Sclerotium rolfsii GÂY BỆNH TRÊN CÂY LẠC

PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ XÁC ĐỊNH CHỦNG VI KHUẨN ĐỐI KHÁNG VỚI NẤM Sclerotium rolfsii GÂY BỆNH TRÊN CÂY LẠC

Xem các bài khác
Số trang của bài
86-93
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ XÁC ĐỊNH CHỦNG VI KHUẨN ĐỐI KHÁNG VỚI NẤM Sclerotium rolfsii GÂY BỆNH TRÊN CÂY LẠC

Tên tác giả
Đinh Trường Sơn, Tạ Hà Trang, Nguyễn Khánh Ly, Dương Văn Hoàn, Trần Thị Đào, Nguyễn Thanh Huyền, Mai Thanh Tình, Vũ Hiền Anh, Nguyễn Xuân Cảnh
Category
Monthly Journal
Title

Isolation, selection, and identification of bacteria strains against Sclerotium rolfsii causing peanut root rot

Author
Dinh Truong Son, Ta Ha Trang, Nguyen Khanh Ly, Duong Van Hoan, Tran Thi Dao, Nguyen Thanh Huyen, Mai Thanh Tinh, Vu Hien Anh, Nguyen Xuan Canh
Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm tuyển chọn và định danh một số chủng vi khuẩn đối kháng với nấm Sclerotium rolfsii gây bệnh thối gốc lạc. Trong số 57 chủng vi khuẩn được phân lập từ các mẫu đất thu thập tại tỉnh Thái Bình và Nam Định, hai chủng vi khuẩn ký hiệu TB1 và H14 có khả năng đối kháng nấm Sclerotium rolfsii cao nhất với hoạt tính đối kháng đạt 46,28% và 52,77%, làm chậm quá trình hình thành hạch nấm 2 - 5 ngày so với đối chứng. Chủng vi khuẩn TB1 và H14 có khả năng tổng hợp enzyme chitinase và cellulase với đường kính vòng phân giải đạt 18 mm và 17 mm (chủng H14), 8 mm và 5 mm (chủng TB1). Hai chủng vi khuẩn TB1 và H14 được định danh là Bacillus altitudinis TB1 và Bacillus subtilis H14, hai chủng vi khuẩn này đều thuộc nhóm vi sinh vật an toàn sinh học cấp độ 1.

Abstract

This study aimed to isolate, select and identify bacterial strains that are antagonistic to the Sclerotium rolfsii causing peanut root rot. Among 57 strains isolated from soil samples collected from Thai Binh and Nam Dinh provinces, two strains labeled as TB1 and H14 had the highest antagonistic ability against S. rolfsi, with antagonistic activities of 46,28%, and 52,77%, respectively, and were capable to reduce the time of sclerotia formations by 2 - 5 days compared to the control. Bacterial strains TB1 and H14 are capable of synthesizing chitinase and cellulase with the diameters of clearing zone of 18 mm and 17 mm (strain H14), 8 mm and 5 mm (strain TB1). Bacterial strains TB1 and H14 were identified as Bacillus altitudinis TB1 and B. subtilis H14 belonging to the microorganisms of biosafety class 1.

Từ khoá / Keywords

Cây lạc
bệnh thối gốc lạc
nấm Sclerotium rolfsii
vi khuẩn đối kháng
peanut
root rot
Sclerotium rolfsii
antagonistic bacteria