• NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC MÔ HÌNH LIÊN KẾT SẢN XUẤT, TIÊU THỤ RAU AN TOÀN TẠI HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY LIÊN KẾT

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC MÔ HÌNH LIÊN KẾT SẢN XUẤT, TIÊU THỤ RAU AN TOÀN TẠI HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY LIÊN KẾT

Xem các bài khác
Số trang của bài
88-95
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC MÔ HÌNH LIÊN KẾT SẢN XUẤT, TIÊU THỤ RAU AN TOÀN TẠI HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY LIÊN KẾT

Tên tác giả
Nguyễn Thị Tân Lộc, Phạm Thị Liên , Bùi Thị An, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Hà Thị Thủy
Category
Monthly Journal
Title

Issues from the current operation of the models of vegetable production and distribution in Hanoi and some solutions to promote links

Author
Nguyen Thi Tan Loc, Phạm Thi Lien, Bui Thi An, Nguyen Thi Ngoc Lan, Ha Thi Thuy
Tóm tắt

Qua khảo sát, phân tích, thực trạng hoạt động của các mô hình sản xuất, phân phối rau an toàn (RAT) trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có một số vấn đề tồn tại. Trên cơ sở xem xét các chính sách liên quan và các vấn đề thực tế, một số nhóm giải pháp đã được đề xuất nhằm thúc đẩy liên kết trong sản xuất và phân phối RAT. Đó là: (i) Giải pháp đối với các chủ thể trực tiếp tham gia liên kết: Giải pháp về hợp đồng liên kết; Giải pháp về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh RAT và Giải pháp về chứng nhận an toàn thực phẩm; (ii) Giải pháp hỗ trợ đại lý tham gia liên kết: Giải pháp về nhà quản lý (Nhà nước); Giải pháp cho Nhà khoa học và Giải pháp cho Nhà báo; (iii) Giải pháp về thị trường phân phối và mẫu mã sản phẩm (yếu tố không liên kết): Giải pháp về thị trường tiêu thụ RAT và Giải pháp về bao bì đóng gói, thông tin đi kèm và hình thức sản phẩm RAT.

Abstract

Based on the survey and analysis, a number of issues have been identified from the current operating status of the production and distribution models of safe vegetables (SV) in Hanoi city. On the basis of considering relevant policies and practical issues, several groups of solutions have been proposed to promote linkages in the production and distribution of SV. These are: (i) Solutions for actors directly participating in the association: Solutions on association contract; Solutions on infrastructure and equipment for production and business of SV and Solutions on food safety certification; (ii) Solutions for supporting agents participating in the association: Solution for managers (State); Solutions for Scientists and Solutions for Journalists; (iii) Solutions for distribution markets and product designs (non-linked factors): Solutions on the market for consuming SV and Solutions for packaging, accompanying information, and appearance of safe vegetables.

Từ khoá / Keywords

Rau an toàn
sản xuất
tiêu thụ
liên kết
Hà Nội
Safe vegetable
production
distribution
linkage
Hanoi