NHÂN NHANH GIỐNG CHÈ DÂY VT-CD02 BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÂM CÀNH TRÊN HỆ THỐNG KHÍ CANH

Xem các bài khác
Số trang của bài
23-28
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NHÂN NHANH GIỐNG CHÈ DÂY VT-CD02 BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÂM CÀNH TRÊN HỆ THỐNG KHÍ CANH

Tên tác giả
Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Sơn, Phạm Thị Hải, Hồ Thị Thu Thanh, Ninh Thị Phíp, Đặng Tiến Dũng, Nguyễn Thị Thủy
Category
Monthly Journal
Title

Rapid propagation of Ampelopsis cantoniensis VT-CD02 variety by cutting on aeroponic system

Author
Nguyen Xuan Truong, Nguyen Thi Son, Pham Thi Hai, Ho Thi Thu Thanh, Ninh Thi Phip,Dang Tien Dung, Nguyen Thi Thuy
Tóm tắt

Cây chè dây (Ampelopsis cantoniensis Hook. et Arn) chứa nhiều chất có hoạt tính sinh học quý như flavone (4,73%), protein (9,25 %), rất giàu K, Ca, Fe, Zn và Vitamin E, B1, B2 và có tác dụng chống oxi hoá, ức chế sự phát triển của một số vi khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn gây bệnh viêm dạ dày Helicobacter pylori. Nghiên cứu đã tiến hành giâm cành chè dây trên hệ thống khí canh để xác định ảnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng ABT, IBA và α-NAA ở các nồng độ khác nhau và độ tuổi của cành giâm (cành non, cành bánh tẻ, cành già) đến khả năng ra rễ, hình thành chồi của cây chè dây. Kết quả cho thấy, cành bánh tẻ chè dây được nhúng trong dung dịch IBA (1.000 mg/L) từ 3 đến 5 giây, sau đó được giâm trong hệ thống khí canh cho tỷ lệ ra rễ cao (100%), số rễ trung bình nhiều (12,27 rễ/cành), chiều dài rễ trung bình (8,03 cm/rễ), cành ra chồi nhiều (91,67%).

Abstract

Ampelopsis cantoniensis Hook. et Arn has many valuable biological activities such as flavone (4.73%) and protein (9.25%), is rich in K, Ca, Fe, Zn and vitamins E, B1, B2 and has antioxidant effects, inhibiting the development of some bacteria, especially bacteria that cause stomach disease Helicobacter pylori. This study was carried out to determine the effects of some growth regulators ABT, IBA and α-NAA at different concentrations and ages of cuttings (semi-hardwood, medium-hardwood and basal hardwood) on rooting ability as well as bud formation of Ampelopsis cantoniensis cuttings on aeroponics system. The results showed that medium-hardwood was soaked IBA with a concentration of 1.000 ppm for 3 - 5 seconds and cutting on the aeroponic system produced the highest rooting percentage 100%, the average number of roots per cutting was 12.27, the average root length per cutting was 8.03, the budding rate was 91.67%.

Từ khoá / Keywords

Chè dây
chất điều hòa sinh trưởng
giâm cành
khí canh
Ampelopsis cantoniensis Hook. et Arn
aeroponic system
Cutting
plant growth regulators