• NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU “CAM CAO PHONG” CHO SẢN PHẨM CAM CỦA HUYỆN CAO PHONG, TỈNH HÒA BÌNH

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU “CAM CAO PHONG” CHO SẢN PHẨM CAM CỦA HUYỆN CAO PHONG, TỈNH HÒA BÌNH

Xem các bài khác
Số trang của bài
103-109
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU “CAM CAO PHONG” CHO SẢN PHẨM CAM CỦA HUYỆN CAO PHONG, TỈNH HÒA BÌNH

Tên tác giả
Bùi Kim Đồng, Nguyễn Thị Hiền, Hoàng Thị Thu Huyền, Hoàng Hữu Nội
Category
Monthly Journal
Title

Building and developing brand name “Cao Phong” for orange product of Cao Phong district, Hoa Binh provinve

Author
Bui Kim Dong, Nguyen Thi Hien, Hoang Thi Thu Huyen, Hoang Huu Noi
Tóm tắt

Kinh tế thị trường hội nhập đòi hỏi các sản phẩm nông nghiệp phải có thương hiệu, được chứng nhận về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, quy tắc sản xuất... làm công cụ tiếp cận và cạnh tranh thị trường. Bài viết này giới thiệu kết quả nghiên cứu phát triển thương hiệu gắn với chuỗi giá trị cho sản phẩm cam của huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Đây là một cách tiếp cận đa ngành (kinh tế, xã hội và kỹ thuật) và mang tính chiến lược, bắt đầu từ việc xác định cơ sở khoa học và pháp lý để bảo hộ thương hiệu cho sản phẩm, nghiên cứu tăng khả năng nhận diện của sản phẩm trên thị trường, phát triển sản phẩm và thị trường tiêu thụ, tổ chức sản xuất và chuỗi cung ứng. Kết quả, sản phẩm đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Cam Cao Phong” làm nền tảng để truyền thông marketing, hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, chuyển đổi cơ cấu giống và phương thức sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng, khắc phục vấn đề “được mùa mất giá” của nông sản bằng việc đa dạng hóa kênh phân phối, cơ cấu lại thị trường tiêu thụ và tổ chức liên kết theo chuỗi.

Abstract

In the market economy, agricultural products must be branded, certified for quality, origin, production rules... to access and compete. This article introduces the research and development of brands associated with the value chain for orange product in Cao Phong district, Hoa Binh province. This is a multidisciplinary approach (economic, social and technical) and strategic: identify scientific and legal basis for protecting brand name, research to increase product identification in the market, develop products and consumer markets, organize production process and supply chains. As a result, the product has been protected by geographical indications „Cao Phong orange“. That is the foundation for marketing communication, developing centralized commodity production area, restructuring the seed structure and production method towards improving the quality and added value, minimizing negative impact on selling price by diversifying distribution channels, structuring consumer markets and organizing links between production and consumption.

Từ khoá / Keywords

Thương hiệu
chỉ dẫn địa lý
Chất lượng
sản phẩm
thị trường
Brand
geographical indication
quality
product
market