NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG IN VITRO GIỐNG HOA HỒNG H17B5

Xem các bài khác
Số trang của bài
21-26
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG IN VITRO GIỐNG HOA HỒNG H17B5

Tên tác giả
Bùi Thị Hồng Nhụy, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Văn Tiến, Bùi Thị Hồng, Đặng Thị Thanh Tâm
Category
Monthly Journal
Title

Establishment of in vitro propagation protocol for rose hybrid line H17B5

Author
Bui Thi Hong Nhuy, Nguyen Thi Hong Nhung, Nguyen Van Tien, Bui Thi Hong, Đang Thi Thanh Tam
Tóm tắt

Giống hoa hồng H17B5 do Viện Nghiên cứu Rau quả chọn tạo. Nhằm đưa giống mới ra sản xuất nhanh chóng, nghiên cứu tiến hành đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng nhân giống in vitro. Kết quả đã xác định được môi trường MS bổ sung 1,5 mg/L BAP + 0,5 g/L than hoạt tính cho tỷ lệ mẫu bật chồi cao (84,4%). Môi trường nhân nhanh MS + 2,0 mg/L BAP + 0,05 mg/L α-NAA + 100 mL/L nước dừa cho chất lượng chồi tốt nhất, với hệ số nhân chồi 3,7, chiều cao trung bình chồi 2,5 cm, chồi xanh mập. Môi trường tốt nhất cho giai đoạn tạo cây hoàn chỉnh là MS + 1,0 mg/L IBA + 1,5 g/L than hoạt tính với tỷ lệ chồi ra rễ đạt 90%, số rễ/chồi đạt 3,9 rễ, chiều cao cây đạt 3,9 cm. Cây con nuôi cấy mô ra ngôi trên nền giá thể Klasmann TS2 : trấu hun : đất mùn (1 : 1 : 1) đạt hiệu quả tốt nhất; tỷ lệ cây sống đạt 86,7%, chiều cao cây 8,1 cm.

Abstract

The rose hybrid line H17B5 has been selected and bred by the Fruit and Vegetable Research Institute. The study was carried out to evaluate factors affecting in vitro propagation in order to quickly release the new variety to production. The result showed that MS medium supplemented with 1.5 mg/L BAP + 0.5 g/L activated carbon had the highest rate of shoot-induced explants (84.4%). Multiplication medium MS + 2.0 mg/L BAP + 0.05 mg/L α-NAA + 100 mL/L coconut juice gave the best shoot quality with a multiplication coefficient of 3.7; average shoot height was 2.5 cm with stout green shoots. The best medium for the stage of rooting was MS + 1.0 mg/L IBA + 1.5 g/L activated carbon with 90% rooted shoots, 3.9 roots/shoot and plantlet height reached 3.9 cm. The plantlets were emerged on the Klasmann TS2 substrate : fumigating rice husk: humus (1 : 1 : 1) with the best growth; the survival rate was 86.7% and the plant height reached 8.1 cm.

Từ khoá / Keywords

Giống hoa hồng lai H17B5
nhân giống in vitro
Cây nuôi cấy mô
Rose hybrid line H17B5
in vitro propagation
tissue culture