• NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CÂY NGÔ BIẾN ĐỔI GEN KHÁNG SÂU ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CÂY NGÔ BIẾN ĐỔI GEN KHÁNG SÂU ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VIỆT NAM

Xem các bài khác
Số trang của bài
42-48
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CÂY NGÔ BIẾN ĐỔI GEN KHÁNG SÂU ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VIỆT NAM

Tên tác giả
Ngô Xuân Quý, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phạm Anh Cường
Category
Monthly Journal
Title

Establishment of a criteria set for risk assessment of genetically modified corn on environment and biodiversity in Vietnam

Author
Ngo Xuan Quy, Nguyen Thi Thanh Thuy, Pham Anh Cuong
Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện dựa trên phân tích các kết quả khoa học trên thế giới, quy định pháp luật và kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học cho các sự kiện ngô biến đổi gen ở Việt Nam. Nghiên cứu đã xác định được 4 nhóm tiêu chí lớn với 9 tiêu chí nhỏ. Kết quả của nghiên cứu này sẽ là cơ sở khoa học quan trọng trong đánh giá tác động của cây ngô biến đổi gen kháng sâu đối với môi trường và đa dạng sinh học (ĐDSH) ở Việt Nam.

Abstract

The research was implemented based on international scientific results, Vietnam regulations and reviewing the dossiers to issue the biosafety certificate of GM corns in Vietnam. The research determined 4 criteria groups consisting of 9 criteria. This research will contribute scientific basics to assess the effect of GM corn with insect resistant trait on environment and biodiversity in Vietnam.

Từ khoá / Keywords

Cây ngô biến đổi gen kháng sâu
đánh giá rủi ro
an toàn sinh học
đa dạng sinh học
GM corn
biosafety
risk assessment
biodiversity