• NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH TÍNH THÍCH ỨNG CỦA GIỐNG TẰM LAI LƯỠNG HỆ TỨ NGUYÊN BT1218 Ở CÁC MÙA VỤ VÀ VÙNG SINH THÁI KHÁC NHAU Ở MỘC CHÂU, SƠN LA VÀ THIỆU HÓA, THANH HÓA

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH TÍNH THÍCH ỨNG CỦA GIỐNG TẰM LAI LƯỠNG HỆ TỨ NGUYÊN BT1218 Ở CÁC MÙA VỤ VÀ VÙNG SINH THÁI KHÁC NHAU Ở MỘC CHÂU, SƠN LA VÀ THIỆU HÓA, THANH HÓA

Xem các bài khác
Số trang của bài
42-47
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH TÍNH THÍCH ỨNG CỦA GIỐNG TẰM LAI LƯỠNG HỆ TỨ NGUYÊN BT1218 Ở CÁC MÙA VỤ VÀ VÙNG SINH THÁI KHÁC NHAU Ở MỘC CHÂU, SƠN LA VÀ THIỆU HÓA, THANH HÓA

Tên tác giả
Lê Quang Tú, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thị Hương
Category
Monthly Journal
Title

Research on determining for adaptation BT1218 double - cross biovoltine hybrid silkworm race in seasons and ecological zones in Moc Chau - Son La, Thieu Hoa - Thanh Hoa

Author
Abstract

BT1218 double - cross biovoltine hybrid silkworm race has been formed by 4 new biovoltine silkworm races, in which 2 silkworm races with oval shape (VN1, A2) and 2 silkworm ones with waisted shape (A1, 810). These races have been bred by Vietnam Sericulture Research Centre in 2006 - 2010 period. To evaluate the adaptability and efficiency of the new silkworm race in production, we have reared in spring, autumn seasons and different ecological zones of Northern mountain and Central. BT1218 double-cross biovoltine hybrid silkworm race has good vitality. The average cocoon yield/laying reach 13,76 - 14,50kg, filament length gain 1052 - 1219m, natural silk ratio reach 84,78 - 86,78%. Cocoon quality attain level A standard.

Từ khoá / Keywords

biovoltine
hibernating
yield
quality.