• NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THỜI VỤ GIEO TRỒNG VỤ XUÂN GIỐNG NGÔ LAI LVN17 TRÊN ĐẤT RUỘNG BẬC THANG MỘT VỤ TỈNH YÊN BÁI

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THỜI VỤ GIEO TRỒNG VỤ XUÂN GIỐNG NGÔ LAI LVN17 TRÊN ĐẤT RUỘNG BẬC THANG MỘT VỤ TỈNH YÊN BÁI

Xem các bài khác
Số trang của bài
36-40
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THỜI VỤ GIEO TRỒNG VỤ XUÂN GIỐNG NGÔ LAI LVN17 TRÊN ĐẤT RUỘNG BẬC THANG MỘT VỤ TỈNH YÊN BÁI

Tên tác giả
Nguyễn Văn Chinh , Lưu Ngọc Quyến
Category
Monthly Journal
Title

Determination of optimum sowing time in spring season for hybrid maize variety LVN17 in one - crop terrace lands in Yen Bai province

Author
Nguyen Van Chinh, Luu Ngoc Quyen
Tóm tắt

LVN17 là giống ngô lai do Viện Nghiên cứu Ngô lai tạo. Để xây dựng biện pháp canh tác phù hợp cho giống LVN17 tại khu vực trung du miền núi phía Bắc nói chung và trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói riêng, trong vụ Xuân 2017 và 2018 tiến hành thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng của thời vụ gieo trồng khác nhau đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống LVN17 tại ba huyện Văn Chấn, Văn Yên và Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (CRBD) với 5 công thức thời vụ, 3 lần nhắc lại. Kết quả cho thấy đã xác định được thời vụ 3 và 4 (gieo từ 10/2 đến 20/2) thời gian sinh trưởng của LVN17 ngắn, dao động từ 117 - 118 ngày, cây ngô sinh trưởng và phát triển tốt, có tỷ lệ sâu bệnh hại thấp (<10%) và cho năng suất thực thu cao (67,5 - 69,3 tạ/ha). Kiến nghị người dân khi gieo trồng giống LVN17 trong vụ Xuân nên gieo vào thời vụ 3 và 4 (gieo từ 10/2 đến 20/2) là phù hợp nhất.

Abstract

LVN17 is a hybrid maize variety bred by the Maize Research Institute. The experiments were carried out in the Spring 2017 and Spring 2018 in three districts of Van Chan, Van Yen and Mu Cang Chai, Yen Bai province to evaluate the effects of different sowing time on the growth, development and yield of LVN17 variety in order to develop suitable technical cultivation measures for LVN17 variety in Northern Mountainous Midland region in general and in Yen Bai province in particular. The experiment was arranged in a completely randomized block design (CRBD) with 5 different sowing formulas and 3 replications. The results showed that LVN17 variety sown from 10th - 20th February had short growth duration, from 117 to 118 days, good resistance to pests and diseases, and high real yield (6.75 - 6.93 tons ha-1). It is suggested that the most suitable time to sow LVN17 variety in the Spring in Yen Bai province is from 10th - 20th February.

Từ khoá / Keywords

Cây ngô
giống ngô lai LVN17
thời vụ
đất một vụ
maize
hybrid maize variety LVN17
sowing time
one-crop land