• NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH NẤM Phomopsis durionis VÀ Lasiodiplodia theobromae GÂY BỆNH CHÁY LÁ TRÊN SẦU RIÊNG

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH NẤM Phomopsis durionis VÀ Lasiodiplodia theobromae GÂY BỆNH CHÁY LÁ TRÊN SẦU RIÊNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
57-61
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH NẤM Phomopsis durionisLasiodiplodia theobromae GÂY BỆNH CHÁY LÁ TRÊN SẦU RIÊNG

Tên tác giả
Đặng Thị Kim Uyên, Lê Thị Tưởng, Nguyễn Văn Hòa
Category
Monthly Journal
Title

Identification of fungi Phomopsis durionis and Lasiodiplodia theobromae causing leaf blight on durian

Author
Dang Thi Kim Uyen, Le Thi Tuong, Nguyen Van Hoa
Tóm tắt

Kết quả thu thập mẫu bệnh với những triệu chứng gây bệnh cháy lá trên sầu riêng tại tỉnh Tiền Giang từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2019 thì 30 mẫu phân lập ra nấm Lasiodiplodia sp.; Phomopsis sp.; Colletotrichum sp. và Rhizoctonia sp. Trong đó nấm Lasiodiplodia sp.; Phomopsis sp. chiếm tỷ lệ cao 75 - 95% trong tất cả mẫu phân lập. Dựa trên đặc điểm hình thái như màu sắc của khuẩn lạc, khuẩn ty, hình dạng bào tử cũng như dùng sinh học phân tử (ITS) gồm điện di sản phẩm PCR cho sản phẩm khuếch đại vùng trình tự vùng ITS-rDNA; giải trình tự vùng ITS-rDNA và so sánh tương đồng bằng công cụ BLAST trên GeneBank, cho thấy hai mẫu nấm có trình tự vùng ITS tương đồng cao (98 - 100%) với loài Lasiodiplodia theobromaePhomopsis durionis là tác nhân gây bệnh cháy lá sầu riêng ở Tiền Giang. Bệnh do loài Lasiodiplodia theobromae gây cháy ở đuôi lá màu trắng bạc trên lá già, trên vết bệnh có nhiều hạch nấm màu nâu đen trên vết bệnh cũ. Triệu chứng bệnh do loài Phomopsis durionis gây ra vết bệnh có những đốm bằng đầu kim, mỗi vết bệnh có quầng vàng xung quanh, vết bệnh có dạng oval, nặng có hình mắt cua có màu tro hay nâu dọc theo gân chính lan dần vào bên trong lá.

Abstract

Results from collecting leaf blight diseased samples in Tien Giang province from March to December 2019 showed that 30 of the collected samples were recorded to be infected by fungi such as Lasiodiplodia sp.; Phomopsis sp.; Colletotrichum sp. and Rhizoctonia sp. In which the fungus Lasiodiplodia sp.; Phomopsis sp. accounted for 75 to 95% of the all isolates. Based on morphological characteristics such as color of colonies, bacteriophages and spore shapes as well as using molecular biology technique (ITS) including electrophoresis of PCR products for products that amplified the ITS - rDNA sequence region; ITS - rDNA region sequencing and homology comparison using BLAST tool on the GeneBank, showed that two fungal sequences had highly similarity (99 - 100%) to the ITS sequence of fungal species of Lasiodiplodia theobromae and Phomopsis durionis, so they are the causal agents of the leaf blight disease on durian in Tien Giang province. In case of Lasiodiplodia theobromae, there are symptoms of burning on the tips of the old leaves, which are white to silver color, and there are many brown to black fungal scerotia on the old lesions. Symptoms due to Phomopsis durionis fungus, the lesions have needle-tip spots, each diseased lesion has a yellow halo around it, the diseased lesion is oval in shape, severe infection with ash or brown carb’s eyes along the main vein gradually spreading to the edge of the leaf

Từ khoá / Keywords

Cây sầu riêng
bệnh cháy lá
Lasiodiplodia theobromae
Phomopsis durionis
durian
leaf blight disease
Lasiodiplodia theobromae
Phomopsis durionis