• NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ TRỒNG VÀ MỨC BÓN ĐẠM THÍCH HỢP CHO GIỐNG NGÔ VS36 TẠI HUYỆN THẠCH THÀNH, THANH HOÁ

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ TRỒNG VÀ MỨC BÓN ĐẠM THÍCH HỢP CHO GIỐNG NGÔ VS36 TẠI HUYỆN THẠCH THÀNH, THANH HOÁ

Xem các bài khác
Số trang của bài
32-36
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ TRỒNG VÀ MỨC BÓN ĐẠM THÍCH HỢP CHO GIỐNG NGÔ VS36 TẠI HUYỆN THẠCH THÀNH, THANH HOÁ

Tên tác giả
Nguyễn Huy Hoàng , Hoàng Minh Sơn , Hoàng Tuyển Phương , Đỗ Thị Thu Trang , Hà Thăng Long , Mai Trọng Thiên , Trần Huệ Hương
Category
Monthly Journal
Title

Determination of planting density and appropriate doses of nitrogen fertilizers for maize variety VS36 in Thach Thanh district, Thanh Hoa province

Author
Nguyen Huy Hoang, Hoang Minh Son, Hoang Tuyen Phuong, Do Thi Thu Trang, Hà Thăng Long, Mai Trọng Thiên, Tran Hue Huong
Tóm tắt

Cây ngô đã trở thành cây lương thực quan trọng thứ hai sau cây lúa nước, đồng thời là cây màu số một, góp phần đáng kể trong việc giải quyết lương thực tại chỗ cho người dân trong cả nước, trong đó có huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Hiện nay nhiều giống ngô có tiềm năng năng suất cao được đưa vào sản xuất ở Thạch Thành; tuy nhiên năng suất ngô trung bình ở đây mới chỉ đạt 3,71 tấn/ha, thấp hơn nhiều so với năng suất trung bình trong tỉnh (4,2 tấn/ha) và cả nước (4,43 tấn/ha). Do vậy, việc nghiên cứu các giải pháp để tăng năng suất và hiệu quả sản xuất ngô là rất quan trọng. Một trong những giải pháp hàng đầu là xác định mật độ trồng và mức bón đạm phù hợp cho từng giống ngô và từng chân đất. Trong nghiên cứu này đã xác định được công thức P3M2 (mật độ 6 vạn cây/ha, mức bón đạm 434 kg N/ha) trên giống ngô VS36 cho năng suất (86,25 tạ/ha) và hiệu quả kinh tế (38.887.500đ đ/ha) cao nhất trong vụ Xuân 2016 tại huyện Thạch Thành, Thanh Hóa.

Abstract

Maize has become the 2nd most important staple crop after rice in the country and at the same time, it is the number one upland crop that contributes to the on - spot food supply for people in the whole country, and of which, there are people in Thach Thanh district. Currently, many maize varieties of high yield potential have been introduced to production in Thach Thanh, however, the average maize yield reached only 3.715 tons/ha, much lower than the average maize yield in the province (4.2 tons/ha) and of the whole country (4.43 tons/ha). One of the most important leading solutions is still the determination of proper plant density and level of nitrogen fertilization for each variety on each soil type. Therefore, the study aimed to find out solutions for increasing productivity and efficiency of maize production. This study identified that the treatment of P3M2 (density of 60 thousand plants/ha with the application of 434 kg nitrogen/ ha) on maize variety VS36 gave the highest yield (86.25 quintals/ha) and economic efficiency (38,887,500 VND/ha) in Spring crop of 2016 in Thach Thanh district, Thanh Hoa province.

Từ khoá / Keywords

liều lượng đạm
mật độ
giống ngô VS36
Thạch Thành
Nitrogen doses
plant density
maize variety VS36
Thach Thanh district