• NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN LOÀI THỰC VẬT CÓ KHẢ NĂNG HẤP THU PB, ZN CAO TRONG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ CHỈ ĐẠO VÀ ĐẠI ĐỒNG, HUYỆN VĂN LÂM, HƯNG YÊN

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN LOÀI THỰC VẬT CÓ KHẢ NĂNG HẤP THU PB, ZN CAO TRONG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ CHỈ ĐẠO VÀ ĐẠI ĐỒNG, HUYỆN VĂN LÂM, HƯNG YÊN

Xem các bài khác
Số trang của bài
66-73
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN LOÀI THỰC VẬT CÓ KHẢ NĂNG HẤP THU PB, ZN CAO TRONG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ CHỈ ĐẠO VÀ ĐẠI ĐỒNG, HUYỆN VĂN LÂM, HƯNG YÊN

Tên tác giả
Đinh Tiến Dũng , Tạ Thị Yến , Nguyễn Thị Thu Hà , Trịnh Quang Huy
Category
Monthly Journal
Title

Selection of plant species for absorbing Pb, Zn in polluted soil of Chi Dao and Dai Dong communes, Van Lam district, Hung Yen province

Author
Dinh Tien Dzung, Ta Thi Yen, Nguyen Thi Thu Ha, Trinh Quang Huy
Tóm tắt

Kim loại nặng là một trong những tác nhân gây ô nhiễm đất xuất phát từ các nguồn nước thải và phế thải của các làng nghề tái chế. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định một số loài thực vật bản địa có khả năng tích lũy Pb, Zn tại khu vực xã Đại Đồng và xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, Hưng Yên và kiểm chứng khả năng hấp thụ Pb và Zn của các loài thực vật đã được xác định bằng dung dịch dinh dưỡng được bổ sung Pb2+, Zn2+ trong điều kiện nhà lưới. Phương pháp điều tra đa dạng sinh học và thống kê sinh học cho thấy tại địa bàn nghiên cứu xuất hiện 50 loài trong đó 37 loài xuất hiện tại các vùng có dấu hiệu ô nhiễm Pb và Zn. Khi hàm lượng kim loại Pb và Zn trong đất tăng, mức độ đa dạng sinh học giảm, trong khi độ ưu thế của các loài gia tăng cho thấy có khả năng xuất hiện loài chống chịu tốt với ô nhiễm Pb, Zn. Trong điều kiện tự nhiên, các loài Đơn Buốt (Bidens pilosa), Cỏ Lá Tre (Acroceras munroanum), Thài lài (Commelina coelestis) và Ngổ dại (Enhydra fluctuans) là bốn loài có khả năng hấp thu Pb cao nhất, riêng Thài lài (Commelina coelestis) hấp thu tốt đối với Zn. Trong điều kiện thí nghiệm bổ sung kim loại Pb và Zn trong dung dịch thủy canh, Thài lài và Ngổ dại là các loài siêu tích lũy đối với Pb. Thài lài hấp thu kim loại nặng (cao nhất là 1.900 mg Pb/kg sinh khối) tốt hơn Ngổ dại (1.200 mg Pb/kg sinh khối).

Abstract

Heavy metal is one of the agents causing land pollution, which comes from the waste water and waste of recycling villages. This study was conducted to identify several indigenous plant species that can accumulate Pb, Zn in Dai Dong and Chi Dao communes, Van Lam district, Hung Yen and verified Pb and Zn absorb ability of the selected plants in nutrient solution with Pb, Zn supplementation in nethouse condition. Biodiversity survey and bio-statistical analysis showed that there were 50 species in the studied area, 37 species of them were in the areas contaminated by Pb and Zn. The level of biodiversity decreased when Pb and Zn concentrations in soil increased and dominance of the species increased, this was an evidence of emerging tolerant species to pollution. In natural conditions, Bidens pilosa, Acroceras munroanum, Commelina coelestis, Enhydra fluctuans are four species that have the highest Pb absorption; the Commelina coelestis absorbed Zn well. In the greenhouse experiments, the metals Pb and Zn were supplemented in hydroponic solution, Enhydra fluctuans and Commelina coelestis were Pb hyperaccumulators. Commelina coelestis absorbed these heavy metals (up to 1,900 mg Pb/kg biomass) better than Enhydra fluctuans (up to 1,200 mg Pb/kg biomass).

Từ khoá / Keywords

Thực vật tích lũy
thực vật xử lý
kim loại nặng
ô nhiễm đất
Phytoaccumulator
phytoremediation
heavy metals
pollution soil