• NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG ĐẬU TƯƠNG THÍCH HỢP TRỒNG VỤ ĐÔNG TRÊN ĐẤT HAI VỤ LÚA TẠI TỈNH THANH HÓA

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG ĐẬU TƯƠNG THÍCH HỢP TRỒNG VỤ ĐÔNG TRÊN ĐẤT HAI VỤ LÚA TẠI TỈNH THANH HÓA

Xem các bài khác
Số trang của bài
20-25
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG ĐẬU TƯƠNG THÍCH HỢP TRỒNG VỤ ĐÔNG TRÊN ĐẤT HAI VỤ LÚA TẠI TỈNH THANH HÓA

Tên tác giả
Nguyễn Huy Hoàng , Trịnh Thị Huyền , Vũ Đức Kính , Lê Quốc Thanh, Phạm Thị Xuân , Mai Trọng Thiên
Category
Monthly Journal
Title

Selection of suitable soybean varieties for winter season on two rice crop land in Thanh Hoa province

Author
Nguyen Huy Hoang, Trinh Thi Huyen, Vu Duc Kinh, Le Quoc Thanh, Pham Thi Xuan, Mai Trong Thien
Tóm tắt

Nghiên cứu được tiến hành với bốn giống đậu tương ĐT26, Đ9804, ĐVN14, ĐT22 và một giống đối chứng (DT84) trong vụ Đông năm 2013, năm 2014 tại huyện Yên Định và vụ Đông năm 2012 và 2013 tại thành phố Thanh Hóa. Thí nghiệm bố trí theo khối ngẫu nhiên đủ (RCB), 3 lần nhắc lại.Kết quả đã xác định được 3 giống đậu tương ĐT26, Đ9804 và ĐVN14 có thời gian sinh trưởng trung bình, có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt; cho năng suất cao từ 19,33 đến 23,85 tạ/ha, vượt hơn so với năng suất của giống đối chứng (DT84) từ 18,37 đến 36,08% (Sai khác có ý nghĩa ở mức P>95%). Các giống đỗ tương trong nghiên cứunhiễm nhẹ với các loại sâu bệnh hại chính và chống đổ tốt. Những giống này thích hợp để trồng vụ Đông trên chân đất hai vụ lúa Xuân - lúa Mùa tại tỉnh Thanh Hóa.

Abstract

Four soybean varieties, including DT26, D9804, DVN14, DT22 and one control variety (DT84) were tested in Winter crop seasons of 2013 and 2014 in Yen Dinh district and in Winter crop seasons of 2012 and 2013 in Thanh Hoa city. The experimental treatments were designed in ramdomized complete block (RCB) with 3 replications. The results identified that growth durations of 3 soybean varieties of DT26, D9804 and DVN14 were of an average, and of good growth and development ability, high yield (19.33 to 23.85 quintals/ha), which were higher than that of the control variety (DT 84) from 18.37 to 36.08% (Deference was significant at P>95%). These varieties were slightly affected by main pests and diseases, and of good lodging. They were suitable for cultivation in Winter crop season on 2 rice crop land: Spring rice – Summer rice in Thanh Hoa Province.

Từ khoá / Keywords

Đậu tương Đông
ĐT26
Đ9804
ĐVN14
năng suất cao
Thanh Hóa
Winter soybean
DT26
D9804
DVN14
high yield
Thanh Hoa