• NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN CHỦNG XẠ KHUẨN ĐỐI KHÁNG NẤM FUSARIUM SOLANI GÂY THỐI TRÁI SẦU RIÊNG

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN CHỦNG XẠ KHUẨN ĐỐI KHÁNG NẤM FUSARIUM SOLANI GÂY THỐI TRÁI SẦU RIÊNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
82-89
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN CHỦNG XẠ KHUẨN ĐỐI KHÁNG NẤM FUSARIUM SOLANI GÂY THỐI TRÁI SẦU RIÊNG

Tên tác giả
Đặng Thị Thanh Tâm, Tạ Hà Trang, Nông Thị Huệ, Nguyễn Xuân Cảnh, Phạm Hồng Hiển
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords