NGHIÊN CỨU THỜI VỤ, MẬT ĐỘ VÀ PHÂN BÓN CHO GIỐNG ĐẬU TƯƠNG DT219 TẠI HÀ NỘI

Xem các bài khác
Số trang của bài
42-49
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU THỜI VỤ, MẬT ĐỘ VÀ PHÂN BÓN CHO GIỐNG ĐẬU TƯƠNG DT219 TẠI HÀ NỘI

Tên tác giả
Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Thị Bảo Chung, Lê Thị Ánh Hồng, Lê Đức Thảo
Category
Monthly Journal
Title

Study on sowing time, planting density and fertilizer dose for soybean variety DT219 in Hanoi

Author
Nguyen Van Manh, Pham Thi Bao Chung, Le Thi Anh Hong, Le Duc Thao
Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm xác định thời vụ, mật độ và phân bón cho giống đậu tương DT219 mới chọn tạo tại Hà Nội. Thí nghiệm được thực hiện với 5 công thức thời vụ, 5 công thức mật độ và 5 công thức phân bón ở vụ Xuân và Đông năm 2020. Kết quả cho thấy: Vụ Xuân, DT219 thích hợp gieo từ 10/02 đến 25/2 với mật độ 30 cây/m2 và mức phân bón là 0,8 tấn phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh + 40 kg N + 95 kg P2O5 + 70 kg K2O; vụ Đông, DT219 thích hợp gieo từ 10/9 - 25/9 với mật độ 30 cây/m2 và mức phân bón là 0,8 tấn phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh + 50 kg N + 95 kg P2O5 + 70 kg K2O.

Abstract

This study was conducted to determine the sowing time, density and fertilizer dose for soybean variety DT219 in Hanoi. Experiments were conducted with 5 sowing times, 5 sowing densities and 5 fertilizer doses in the Spring and Winter crop seasons of 2020. The results were as follows: In Spring, suitable time for sowing soybean variety DT219 is from 10th to 25th February with the planting density of 25 - 30 plants/m2 and the fertilizer dose of 0.8 ton of microbial fertilizer SongGianh + 40 kg N + 95 kg P2O5 + 70 kg K2O. In the Winter crop season, sowing time is from 10 - 25th June with the planting density of 30 - 35 plants/m2 and the fertilizer dose of 0.8 ton of microbial fertilizer Song Gianh + 50 N kg + 95 kg P2O5 + 70 kg K2O

Từ khoá / Keywords

giống đậu tương DT219
thời vụ
mật độ
liều lượng phân bón
soybean variety DT219
sowing time
planting density
fertilizer dose