• NGHIÊN CỨU TẠO CHẾ PHẨM VI SINH PHÂN GIẢI CELLULOSE ĐỂ XỬ LÝ LỤC BÌNH LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ

NGHIÊN CỨU TẠO CHẾ PHẨM VI SINH PHÂN GIẢI CELLULOSE ĐỂ XỬ LÝ LỤC BÌNH LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ

Xem các bài khác
Số trang của bài
93-101
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU TẠO CHẾ PHẨM VI SINH PHÂN GIẢI CELLULOSE ĐỂ XỬ LÝ LỤC BÌNH LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ

Tên tác giả
Dương Hoa Xô
Category
Monthly Journal
Title

Study on preparation of microbial product for decomposing cellulose of water hyacinth for organic fertilizer production

Author
Duong Hoa Xo
Tóm tắt

Nghiên cứu được tiến hành nhằm xây dựng quy trình ứng dụng chế phẩm vi sinh phân giải cellulose (BIMA-COMPOST) để xử lý lục bình làm nguyên liệu sản xuất phân bón hữu cơ. Kết quả sàng lọc và kiểm tra hoạt tính phân giải cellulose và lignin của các chủng vi sinh vật từ Bộ sưu tập giống vi sinh vật của Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. Hồ Chí Minh cho thấy có 12 chủng hoạt tính cao có thể sử dụng làm chế phẩm xử lý lục bình. Đã tạo được chế phẩm BIMA-COMPOST để xử lý lục bình gồm nấm đối kháng Trichoderma sp. (chủng B3 và B19), nấm mục trắng P. chrysosporium (chủng LG4 và LG17) và xạ khuẩn Streptomyces sp. (chủng VN01 và CS30). Đã xây dựng được quy trình xử lý lục bình bằng chế phẩm BIMA-COMPOST để tạo compost với quy mô 10 tấn/mẻ với các yếu tố tối ưu về kích cỡ nguyên liệu là 5 cm, thành phần chất độn là phân bò và hàm lượng của chế phẩm BIMA-COMPOST là 4 kg/tấn lục bình héo. Sản phẩm compost sau 45 ngày xử lý có thành phần cất chất hữu cơ (16,5%), thành phần đa lượng (nitơ tổng: 1,84%, P2 O5 : 1,19 và K2 O: 1,08%), các nguyên tố trung lượng (Ca: 2,7%, Mg: 430 mg/kg và Zn: 540 mg/kg) và hàm lượng các kim loại nặng độc (As < 0,1%; Hg < 0,1%; Cd < 1% và Pb ~ 11,4%) đều đạt tiêu chuẩn làm nguyên liệu sản xuất phân bón hữu cơ theo Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT.

Abstract

This study was carried out for establishing procedures for decomposing cellulose of water hyacinth for organic fertilizer production by using microbial product(BIMA-COMPOST). The results of screening and analyzing cellulose and lignin fermentation activities of the microorganism collection from Biotechnology Center of Ho Chi Minh City indicated that 12 strains of microorganisms having high cellulose decompose activity could be used for fermenting water hyacinth. The BIMA-COMPOST product containing Trichoderma sp. (strains B3 và B19), P. chrysosporium (strains LG4 và LG17) and Streptomyces sp. (strain VN01 and CS30) for decomposing water hyacinth have been successfully prepared. The technical procedure of decomposing water hyacinth by BIMA-COMPOST product with a scale of 10 ton/batch has been established with optimum indicators such as material sizes (5 cm), matrix ingredients (cow pat) and microbial inoculants ratio (4 kg for a ton of sun-dried of water hyacinth). The analysis results indicated that the components of compost products after 45 days fermentation such as organic content (16.5%), macronutrients (total nitrogen: 1.84%, P2 O5 : 1.19 and K2 O: 1.08%), microelements (Ca: 2.7%, Mg: 430 mg/kg and Zn: 540 mg/kg) and the toxic metal elements (As < 0,1%; Hg < 0,1%; Cd < 1% and Pb ~ 11,4%) were fitted to standards of compost for organic fertilizer production prescribed by the Circular letter No. 41/2014/TT-BNN.

Từ khoá / Keywords

Lục bình
Phanerochaete chrysosporium
phân hữu cơ
Streptomyces
Trichoderma
tỷ lệ C/N
C/N ratio
organic fertilizer
Phanerochaete chrysosporium
Streptomyces Trichoderma
water hyacinth