NGHIÊN CỨU TẠO CÂY HOÀNG TINH HOA ĐỎ (Polygonatum Kingianum) IN VITRO HOÀN CHỈNH

Xem các bài khác
Số trang của bài
24-31
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU TẠO CÂY HOÀNG TINH HOA ĐỎ (Polygonatum Kingianum) in vitro  HOÀN CHỈNH

Tên tác giả
Vũ Hoài Sâm, Nguyễn Thị Xuyên, Lê Thị Quỳnh Nga, Hoàng Thị Như Nụ, Đinh Thanh Giảng, Nguyễn Thị Hương
Category
Monthly Journal
Title

Study on in vitro plantlet regeneration of Polygonatum kingianum

Author
Vu Hoai Sam, Nguyen Thi Xuyen, Le Thi Quynh Nga, Hoang Thi Nhu Nu, Đinh Thanh Giang, Nguyen Thi Huong
Tóm tắt

Hoàng tinh hoa đỏ (Polygonatum kingianum Coll et Hemsl.) là cây dược liệu quý trong y học cổ truyền đã được nghiên cứu nhân nhanh chồi in vitro. Nghiên cứu này tập trung xác định ảnh hưởng của thành phần và trạng thái môi trường nuôi cấy đến khả năng tạo cây Hoàng tinh hoa đỏ hoàn chỉnh trong điều kiện in vitro trước khi đưa cây ra thích nghi ngoài vườn ươm. Kết quả nghiên cứu cho thấy, môi trường ½ MS bổ sung 1,5 mg/L α-NAA + 0,2 mg/L KIN, 40 g/L sucrose và 3 g/L agar thích hợp để tạo cây Hoàng tinh hoa đỏ in vitro hoàn chỉnh, tỷ lệ tạo rễ đạt 97,78% với 3,93 rễ/cây và chiều dài rễ 3,35 cm sau 8 tuần nuôi cấy. Nghiên cứu tạo ra cây con khỏe mạnh góp phần xây dựng quy trình nhân giống hiệu quả, phục vụ công tác bảo tồn và phát triển cây Hoàng tinh hoa đỏ.

Abstract

Polygonatum kingianum Coll. et Hemsl. is a precious traditional medicine that is being studied for micropropagation. This study focused on determining the influence of medium composition and physical state on in vitro rooting of Polygonatum kingianum shoots before transferring to the nursery. The results showed that, in vitro single shoots of Polygonatum kingianum were best rooted in half-strength MS medium supplemented with 1.5 mg/L α-NAA, 0.2 mg/L KIN, 40 g/L sucrose and 3 g/L agar which generated a rooting rate of 97.78%, 3.93 roots/explant and root length of 3.35 cm after 8 weeks of culture. This study has produced healthy plantlets, contributing to the establishment of an efficient micropropagation protocol for conservation and development of P. kingianum.

Từ khoá / Keywords

Hoàng tinh hoa đỏ
nuôi cấy in vitro
môi trường nuôi cấy
P. kingianum
in vitro culture
culture medium