• NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ ĐẾN TỶ LỆ TẠO HẠT ĐƠN BỘI BẰNG CÂY KÍCH TẠO ĐƠN BỘI TRÊN CÁC NGUỒN VẬT LIỆU NGÔ KHÁC NHAU

NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ ĐẾN TỶ LỆ TẠO HẠT ĐƠN BỘI BẰNG CÂY KÍCH TẠO ĐƠN BỘI TRÊN CÁC NGUỒN VẬT LIỆU NGÔ KHÁC NHAU

Xem các bài khác
Số trang của bài
82-87
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ ĐẾN TỶ LỆ TẠO HẠT ĐƠN BỘI BẰNG CÂY KÍCH TẠO ĐƠN BỘI TRÊN CÁC NGUỒN VẬT LIỆU NGÔ KHÁC NHAU

Tên tác giả
Kiều Quang Luận, Đặng Ngọc Hạ, Nguyễn Đức Thành
Category
Monthly Journal
Title

Effect of season on in vivo induction rate in various germplasm sources of maize

Author
Kieu Quang Luan, Dang Ngoc Ha, Nguyen Duc Thanh
Tóm tắt

Trong quy trình tạo dòng đơn bội kép bằng sử dụng cây kích tạo đơn bội tỷ lệ hạt đơn bội (Haploid induction rate - HIR ) là một chỉ tiêu đặc biệt quan trọng. Tỷ lệ hạt đơn bội được tạo ra phụ thuộc lớn vào dòng inducer sử dụng. Tuy nhiên nguồn vật liệu và thời vụ cũng có ảnh hưởng. 8 nguồn vật liệu ngô khác nhau được đem lai với một dòng kích tạo đơn bội nhiệt đới trong điều kiện vụ Xuân 2015 và Thu 2015 đã cho thấy trên các nguồn vật liệu khác nhau cho HIR khác nhau, HIR dao động từ 0 đến 10% bước đầu cho thấy HIR có thể điều chỉnh thông qua việc chọn vật liệu khởi đầu và thời vụ thích hợp

Abstract

The most important aspect of breeding by using inducer is haploid induction rate (HIR). HIR depends mainly on the inducer line. However, the material source used as a maternal parent and the environmental conditions for induction may also influence on haploid induction. In this experiment, eight different maize germplasms were crossed with one tropical inducer line in sping 2015 and auturm 2015. The result in auturm 2015 showed that the range of HIR was differentiated by each used germplasm source and was varied from 0 to 10% and HIR could be changed by germplasm source and season.

Từ khoá / Keywords

ngô
tỷ lệ hạt đơn bội
dòng kích tạo nhiệt đới
thời vụ
maize
Haploid induction rate
tropical inducer line
season