• NGHIÊN CỨU SINH SẢN VÀ ƯƠNG GIỐNG CUA ĐỒNG BẰNG CÁC LOẠI THỨC ĂN VÀ GIÁ THỂ KHÁC NHAU

NGHIÊN CỨU SINH SẢN VÀ ƯƠNG GIỐNG CUA ĐỒNG BẰNG CÁC LOẠI THỨC ĂN VÀ GIÁ THỂ KHÁC NHAU

Xem các bài khác
Số trang của bài
110-116
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU SINH SẢN VÀ ƯƠNG GIỐNG CUA ĐỒNG BẰNG CÁC LOẠI THỨC ĂN VÀ GIÁ THỂ KHÁC NHAU

Tên tác giả
Nguyễn Thị Trúc Linh
Category
Monthly Journal
Title

Study on broodstock culture, spawning and rearing of brandt’s rice crab with different feeds and shelters

Author
Nguyen Thi Truc Linh
Tóm tắt

Nghiên cứu sinh sản và ương giống cua đồng (Somanniathelphusa germaini) bằng các loại thức ăn và giá thể khác nhau được thực hiện tại Trường Đại học Trà Vinh với mục tiêu tìm ra loại thức ăn thích hợp trong việc nuôi vỗ, sinh sản và ương giống cua đồng, đồng thời cũng xác định giá thể phù hợp trong ương giống cua. Nghiên cứu gồm: (1) nuôi vỗ cua bố mẹ bằng các loại thức ăn khác nhau, (2) ương cua đồng bằng các loại thức ăn và giá thể khác nhau. Các loại thức ăn được bố trí gồm: thức ăn tôm sú, bột cá, bột đậu nành, và ốc bươu vàng. Kết quả thí nghiệm cho thấy thời gian cua đồng thí nghiệm đẻ trứng ở các nghiệm thức thức ăn dao động từ 15 - 24 ngày nuôi vỗ. Việc sử dụng thức ăn tôm sú có thể nâng cao sức sinh sản của cua đồng. Tốc độ tăng trưởng của cua cao hơn khi ương cua bằng giá thể lưới + gạch ống. Tuy nhiên, tỷ lệ sống ở nghiệm thức giá thể bùn lại cao hơn so với giá thể lưới và gạch ống với cùng một nghiệm thức thức ăn. Tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của cua thí nghiệm cao nhất ở nghiệm thức thức ăn tôm sú và thấp nhất ở nghiệm thức thức ăn bột đậu nành.

Abstract

Study on broodstock culture, spawning and rearing of brandt’s rice crab (Somanniathelphusa germaini) with different feeds and shelters was carried at Tra Vinh University to find out suitable kinds of feeds for broodstock culture and spawning of brandt’s rice crab as well as determine suitable substrate in freshwater crab larvae rearing. This study included: (1) broodstock culture with different feeds; (2) rearing freshwater crab larvae with mud shelter and different kinds of feeds. Four kinds of feeds were used in the experiment, including: black tiger shrimp feed; (b) feed made of fish meal; soybean flavor; channeled apple snail. The result showed that hatching time was 15 - 24 days. Using black tiger shrimp feed or channeled apple snail feed can be enhanced the fecundity of crabs. The growth rate of freshwater crab larvae with hollow brick shelters was higher than that of mud shelters. However, the survival rate of freshwater crabs at mud shelter treatments was higher than in the hollow brick shelters with the same feed. Treatments of black tiger shrimp feed also presented the best growth rate and survival rate in comparison to the other feeds and the lowest survival rate was found out in the treatments of soybean feed diet.

Từ khoá / Keywords

Cua đồng
thức ăn
giá thể
Freshwater crab
feed
shelter