• NGHIÊN CỨU PHỤC HỒI VƯỜN GIỐNG SẦU RIÊNG RI-6 SAU NHIỄM MẶN BẰNG BIỆN PHÁP RỬA MẶN VÀ PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC

NGHIÊN CỨU PHỤC HỒI VƯỜN GIỐNG SẦU RIÊNG RI-6 SAU NHIỄM MẶN BẰNG BIỆN PHÁP RỬA MẶN VÀ PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC

Xem các bài khác
Số trang của bài
76-84
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU PHỤC HỒI VƯỜN GIỐNG SẦU RIÊNG RI-6 SAU NHIỄM MẶN BẰNG BIỆN PHÁP RỬA MẶN VÀ PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC

Tên tác giả
Nguyễn Văn Sơn, Lê Quốc Điền, Huỳnh Thanh Lộc, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Hồng Thủy, Võ Hữu Thoại
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords