• NGHIÊN CỨU PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP SÂU BỆNH HẠI TRÊN CÂY SẦU RIÊNG TẠI HUYỆN KHÁNH SƠN, TỈNH KHÁNH HÒA

NGHIÊN CỨU PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP SÂU BỆNH HẠI TRÊN CÂY SẦU RIÊNG TẠI HUYỆN KHÁNH SƠN, TỈNH KHÁNH HÒA

Xem các bài khác
Số trang của bài
55-60
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP SÂU BỆNH HẠI TRÊN CÂY SẦU RIÊNG TẠI HUYỆN KHÁNH SƠN, TỈNH KHÁNH HÒA

Tên tác giả
Hồ Huy Cường , Đoàn Công Nghiêm , Nguyễn Phú Diệu
Category
Monthly Journal
Title

Study on integrated pest management in durian in Khanh Son district Khanh Hoa province

Author
Ho Huy Cuong, Doan Cong Nghiem, Nguyen Phu Dieu
Tóm tắt

Nghiên cứu phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại trên cây sầu riêng tại huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa (2011 - 2012) đã sử dụng các phương thức canh tác và phòng trừ sâu bệnh hại khác nhau trên vườn sầu riêng giống Monthong và Ri-6 tuổi 6-8 năm tại huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Kết quả bước đầu cho thấy biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu, bệnh đã hạn chế đáng kể sự phát sinh phát triển gây hại của rầy nhảy, bệnh thối gốc chảy mủ, bệnh thối quả, bệnh đốm rong trên cây sầu riêng ở huyện Khánh Sơn. Bên cạnh đó thì năng suất quả bình quân của cây sầu riêng khi ứng dụng biện pháp phòng, trừ tổng hợp sâu, bệnh đạt từ 8,4 - 8,7 tấn/ha và cao hơn từ 10,5 - 14,4% so với đối chứng, lãi thuần đạt từ 147,5 - 152,4 triệu đồng/ha và cao hơn đối chứng từ 17,4 - 22,3 triệu đồng/ha, tỷ suất lãi đạt từ 3,1 - 3,2 lần.

Abstract

Methods of farming and different pest and disease control were used to study on Integrated Pest Management in the garden of the 6-8 year Monthong and Ri-6 durian varieties in Khanh Son district, Khanh Hoa province during the period of 2011 -2012. The initial results showed that the method of Integrated Pest Management limited significantly on arising, development and damage of durian psyllid, root and stem rot, fruit rot and algal leaf spot diseases on durian in Khanh Son district, Khanh Hoa province. Besides, the average ofdurian fruit yield reached 8.4 - 8.7 tons/ha when applying the method of Integrated Pest Managementand 10.5 - 14.4% higher than that of the control, the net profit was VND 147.5 - 152.4 million/ha and VND 17.4 - 22.3 million/ha higher compared to the control, the profit rate was 3.1-3.2 timescompared to the invested capital.

Từ khoá / Keywords

Khánh Sơn
sầu riêng
sâu
bệnh hại sầu riêng
durian
Khanh Son
durian pests and diseases