• NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TRÀ TÚI LỌC TỪ NẤM DƯỢC LIỆU LINH CHI (Ganoderma lucidum), VÂN CHI (Trametes versicolor) VÀ HOA CÚC CHI (Chrysanthemum indicum)

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TRÀ TÚI LỌC TỪ NẤM DƯỢC LIỆU LINH CHI (Ganoderma lucidum), VÂN CHI (Trametes versicolor) VÀ HOA CÚC CHI (Chrysanthemum indicum)

Xem các bài khác
Số trang của bài
104-113
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TRÀ TÚI LỌC TỪ NẤM DƯỢC LIỆU LINH CHI (Ganoderma lucidum), VÂN CHI (Trametes versicolorVÀ HOA CÚC CHI (Chrysanthemum indicum)

Tên tác giả
Đoạn Chí Cường, Nguyễn Thị Bích Hằng, Dương Quang Trường, Đỗ Ngọc Quang, Đỗ Phú Huy
Category
Monthly Journal
Title

Study on development of herbal teabag product from medical mushroom - Ganoderma lucidum, Trametes versicolor, and Chrysanth flowers

Author
Doan Chi Cuong, Nguyen Thi Bich Hang, Duong Quang Truong, Do Ngoc Quang, Do Phu Huy
Tóm tắt

Nghiên cứu này trình bày kết quả đánh giá hoạt tính sinh học của dịch chiết thu được từ nấm Linh Chi, nấm Vân Chi và hoa Cúc Chi để làm cơ sở đề xuất quy trình chế biến trà túi lọc hoa nấm, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm từ các loại nấm dược liệu này. Kết quả cho thấy, dịch chiết của hỗn hợp gồm hai loại nấm Linh Chi, Vân Chi và hoa Cúc có hiệu suất kháng oxy hóa cao nhất (91,31 ± 0,02%) bằng phương pháp bắt gốc tự do ABTS* +. Dịch chiết của hỗn hợp này cũng cho hiệu quả kháng khuẩn chủng E.coli cao nhất với đường kính vòng vô khuẩn 17,67 mm. Tỉ lệ phối trộn các nguyên liệu gồm 40% nấm Linh Chi: 25% nấm Vân Chi: 23% hoa Cúc Chi: 10% chè Dây: 2% cỏ Ngọt cho kết quả điểm đánh giá cảm quan cao nhất, đạt 17,15 điểm. Sản phẩm này có mùi hương của hoa Cúc và vị đắng nhẹ của nấm. Nghiên cứu cũng đã đề xuất quy trình chế biến trà túi lọc hoa nấm không bổ sung chất phụ gia và chất bảo quản. Tính an toàn và chất lượng sản phẩm được đánh giá theo Quyết định 46/2007/QĐ-BYT và TCVN 7975:2008.

Abstract

This study presents the findings about evaluation of biological activities of extracts obtained from Ganoderma lucidum, Trametes versicolor and Chrysanthemum flowers to propose a process for producing herbal teabag, contributing to the diversification of products from medicinal mushrooms. The results showed that the mixture extract of medicinal mushrooms and chrysanthemum had the highest antioxidant activity (91.31 ± 0.02%) by ABTS* + free radical scavenging method. This extract also gave the highest antibacterial effect against E.coli strain with a sterile ring diameter of 17.67 mm. The mixing ratio of ingredients including 40% G. lucidum: 25% T. versicolor: 23% Chrysanth flowers: 10% Ampelopsis cantoniensis: 2% Stevia rebaudiana had the highest sensory evaluation score (17.15 points). This product had chrysanths flower’s fragrance and mushroom’s bitter flavor. The process of producing herbal teabag without adding additives and preservatives were proposed. Product safety and quality were analyzed and evaluated according to the Decision 46/2007/QĐ-BYT and TCVN 7975:2008.

Từ khoá / Keywords

Hoa Cúc Chi
Nấm linh chi
Nấm vân chi
nấm dược liệu
trà túi lọc
Chrysanths flowers
Ganoderma lucidum
Trametes versicolor
medicinal mushrooms
herbal teabag