• NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT CỐ ĐỊNH NITƠ TỪ ĐẤT TRỒNG CHÈ SHAN YÊN BÁI

NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT CỐ ĐỊNH NITƠ TỪ ĐẤT TRỒNG CHÈ SHAN YÊN BÁI

Xem các bài khác
Số trang của bài
37-41
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT CỐ ĐỊNH NITƠ TỪ ĐẤT TRỒNG CHÈ SHAN YÊN BÁI

Tên tác giả
Trần Thị Huế , Lê Như Kiểu, Tống Kim Thuần
Category
Monthly Journal
Title

Isolation, selection of nitrogen fixing microorganism strains from soil cultivated Shan tea in Yen Bai province

Author
Tran Thi Hue, Le Nhu Kieu, Tong Kim Thuan
Tóm tắt

Từ 9 mẫu đất trồng chè Shan của tỉnh Yên Bái đã phân lập được 37 chủng vi khuẩn có khả năng cố định nitơ, trong đó có 2 chủng (D12 và C5) có khả năng phát triển tốt ở pH thấp (4,0 - 6,0) và ở nhiệt độ môi trường từ 20 – 400 C. Tiến hành thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của chủng vi khuẩn D12 và chủng C5 đến sự tăng trưởng của cây chè Shan Suối Giàng tuổi 1, kết quả cho thấy, chủng vi khuẩn C5 có tác động tốt nhất đến sự tích lũy N, P2 O5 , K2 O trong lá, tương ứng 1,70%, 0,23% và 0,27%; chiều cao cây đạt 27,93 cm và trọng lượng chất khô đạt 24,28 g/ cây. Bằng phương pháp xác định trình tự gen 16s rRNA, đã xác định được chủng C5 tương đồng với chủng Bacillus megaterium. Với nhiều đặc tính tốt, chủng vi khuẩn C5 được đề nghị đưa vào sản xuất phân bón vi sinh sử dụng cho cây chè Shan trên đất Yên Bái.

Abstract

Thirty seven bacteria strains being capable of nitrogen fixing were isolated from 9 soil samples of Shan tea farming land in Yen Bai province. Two bacterial strains (D12 and C5) among of isolated strains were capable to grow and develop well in low pH (4 - 6) and air temperature (20 - 400 C). The effects of strains D12 and C5 on the growth of 1 year old Shan Suoi Giang tea tree were studied. The results showed that strain C5 effected the best on tea tree growth and accumulation of N, P2 O5 and K2 O in leaves was 1.70%, 0.23% and 0.27%, respectively; the plant height reached 27.93 cm and dry weight was at 24.28 g/tree. By sequencing of DNA fragment of 16s rRNA gene, these trains were identified as Bacillus megaterium. With many good characteristics, C5 bacterial strain can be suggested for fertilizer production for Shan tea plants on soil of Yen Bai.

Từ khoá / Keywords

chè Shan
đất trồng chè
vi sinh vật cố định nitơ
Shan tea
tea soil
nitrogen fixing microorganism strains