• NGHIÊN CỨU NUÔI TÔM SÚ GIA HÓA GIAI ĐOẠN TÔM GIỐNG THÀNH TÔM BỐ MẸ TRONG HỆ THỐNG LỌC TUẦN HOÀN

NGHIÊN CỨU NUÔI TÔM SÚ GIA HÓA GIAI ĐOẠN TÔM GIỐNG THÀNH TÔM BỐ MẸ TRONG HỆ THỐNG LỌC TUẦN HOÀN

Xem các bài khác
Số trang của bài
115-121
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU NUÔI TÔM SÚ GIA HÓA GIAI ĐOẠN TÔM GIỐNG THÀNH TÔM BỐ MẸ TRONG HỆ THỐNG LỌC TUẦN HOÀN

Tên tác giả
Phan Thị Thanh Trúc , Huỳnh Kim Hường , Nguyễn Thị Hồng Nhi , Diệp Thành Toàn , Đỗ Văn Trường , Mai Văn Hoàng , Lai Phước Sơn , Phạm Văn Đầy , Hồ Khánh Nam , Trần Công Bình , Châu Tài Tảo
Category
Monthly Journal
Title

Study on farming domesticated tiger shrimp broodstock from post stage to broodstock stage in the recirculating filtration system

Author
Phan Thi Thanh Truc, Huynh Kim Huong, Nguyen Thi Hong Nhi, Diep Thanh Toan, Do Van Truong, Mai Van Hoang, Lai Phuoc Son, Pham Van Day, Ho Khanh Nam, Tran Cong Binh, Chau Tai Tao
Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm đánh giá tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm sú gia hóa nuôi từ giai đoạn tôm giống thành tôm bố mẹ trong hệ thống lọc tuần hoàn. Tôm được chia thành 2 đàn nuôi ở 2 hệ thống khác nhau, mỗi hệ thống lọc tuần hoàn gồm 4 bể nuôi có thể tích 10 m3 /bể. Tôm nuôi được chia làm 5 giai đoạn (GĐ): GĐ1 tôm giống có khối lượng từ 0,02 - 0,03 g/con đến tôm > 3 g/con, mật độ 200 con/m3 ; GĐ2 tôm từ > 3 g/con đến > 30 g/con, mật độ 35 con/m3 ; GĐ3 tôm từ > 30 g/con đến > 60 g/con, mật độ 20 con/m3 ; GĐ4 tôm từ > 60 g/con đến > 90 g/con, mật độ 10 con/m3 ; GĐ5 tôm từ > 90 g/con đến >120 g/con, mật độ 5 con/m3 . Kết quả cho thấy sau 344 ngày nuôi, hệ thống lọc tuần hoàn hoạt đông tốt nên các chỉ tiêu môi trường nằm trong khoảng thích hợp cho nuôi tôm. Tôm đạt khối lượng 124,32 ± 26,59 g/con (đàn 1) và 121,96 ± 23,04 g/con (đàn 2) khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Tỷ lệ sống của mỗi giai đoạn nuôi đều cao > 84%. Kết quả nghiên cứu cho thấy hoàn toàn có thể nuôi tôm sú gia hóa từ giai đoạn tôm giống thành tôm bố mẹ trong hệ thống lọc tuần hoàn.

Abstract

The study aims to evaluate the growth and survival rate of domesticated black tiger shrimp cultured from the hatchery stage to brood stock in the recirculating filtration system. The shrimps were divided into two groups in two different systems; each system of circulating filtration included 4 tanks with the volume of each tank of 10 m3 . The shrimps were divided into 5 phases of culture: Stage 1 dealt with shrimp body weight from 0.02 - 0.03 g/ind to > 3 g/ind, density of 200 shrimp/m3 ; Stage 2 shrimps from > 3 g/ind to> 30 g/ind; the stocking density was 35 shrimps/m3 ; Stage 3 shrimps from > 30 g/ind to > 60 g/ind; the stocking density was 20 shrimps/m3 ; Stage 4 (pre-mature) shrimp from > 60 g/ind to > 90 g/ind; the stocking density was 10 shrimps/m3 ; Stage 5 (mature) shrimp from > 90 g/ind to > 120 g/ind; the stocking density was 10 shrimps/m3 . The results showed that after 344 days of raising, the recirculating filtration system worked well, so the environmental parameters were in the appropriate range for shrimp culture. Shrimp weight reached 124.32 ± 26.59 g/ind (herd 1) and 121.96 ± 23.04 g /ind (herd 2). The difference was not statistically significant (p> 0.05). The survival rate of shrimps in each period was high in both herds (> 84 per cent). The results of the study revealed that it is completely possible to culture domestic black tiger shrimps from the hatchery stage to brood stock in the recirculating filtration system.

Từ khoá / Keywords

tôm sú
tôm sú gia hóa
hệ thống lọc tuần hoàn
black tiger shrimp
domesticated black tiger shrimp
recirculating filtration system