• NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH CÂY NGŨ VỊ TỬ NGỌC LINH (Schisandra sphenanthera) BẰNG GIÂM HOM

NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH CÂY NGŨ VỊ TỬ NGỌC LINH (Schisandra sphenanthera) BẰNG GIÂM HOM

Xem các bài khác
Số trang của bài
145-151
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH CÂY NGŨ VỊ TỬ NGỌC LINH (Schisandra sphenanthera) BẰNG GIÂM HOM

Tên tác giả
Nguyễn Xuân Trường, Trần Thị Liên, Nguyễn Xuân Nam, Đinh Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thúy, Trần Văn Lộc, Hoàng Thị Như Nụ
Category
Monthly Journal
Title

Study on cutting propagation of Schisandra sphenanthera

Author
Nguyen Xuan Truong, Tran Thi Lien, Nguyen Xuan Nam, Dinh Thi Thu Trang, Nguyen Thi Thuy, Tran Van Loc, Hoang Thi Nhu Nu
Tóm tắt

Ngũ vị tử Ngọc Linh (Schisandra sphenanthera) được nhân giống hữu tính (bằng hạt) và vô tính (bằng hom). Tuy nhiên, khi được nhân giống bằng hạt cây sinh phát triển chậm, thời gian từ trồng đến cho thu hoạch dược liệu dài hơn so với cây giống từ hom. Kết quả nghiên cứu nhân giống cây ngũ vị tử Ngọc Linh bằng giâm hom đã xác định được thời vụ nhân giống trong tháng 3 là tốt nhất, đạt tỷ lệ nảy mầm 55,32% và tỷ lệ cây sống khi xuất vườn 48,16%. Giá thể tốt nhất để giâm hom là hỗn hợp Đất : Mùn núi (1 : 1). Thành phần ruột bầu gồm Đất: Mùn núi: Phân HCVS (3 : 2 : 1) với chế phẩm nấm Trichoderma cho tỉ lệ sống cao nhất (97,67%), cây sinh trưởng tốt nhất, cây không bị nhiễm nấm bệnh hại. Sử dụng hom bánh tẻ làm hom giống cho tỷ lệ ra rễ cao đạt 54,64%, tỷ lệ sống 52,14% và tỷ lệ nảy mầm là 55,23%. Hom có chiều dài 15 cm là tối ưu. Tuổi cây xuất vườn của cây ngũ vị tử Ngọc Linh là sau 75 - 90 ngày trong vườn ươm.

Abstract

Schisandra sphenanthera is propagated by seeds and cuttings. However, the seedlings develop slowly when propagating by seed, and the time from planting to harvesting is longer than that of cuttings. The results showed that propagation was best in March with germination rate of 55.32% and survival rate of 48.16. The best substrate for cuttings was the mixture of soil and humus with the ratio (1 : 1). Young trees could grow fast and survive with ingredient of soil : humus : compost (3 : 2 : 1) and Trichoderma preparation. Propagation from adult trees by cuttings obtained the highest rooting rate 54.64%, survival rate of 52.14% and germination rate 55.23%.

Từ khoá / Keywords

Cây ngũ vị tử Ngọc Linh
nhân giống
giâm hom
Schisandra sphenanthera
cutting propagation
Propagation