• NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CƠ CẤU CÂY TRỒNG SỬ DỤNG LÚA CHÉT VÀ CÂY VỤ ĐÔNG SỚM CÓ HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO Ở NAM ĐỊNH

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CƠ CẤU CÂY TRỒNG SỬ DỤNG LÚA CHÉT VÀ CÂY VỤ ĐÔNG SỚM CÓ HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO Ở NAM ĐỊNH

Xem các bài khác
Số trang của bài
34-41
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CƠ CẤU CÂY TRỒNG SỬ DỤNG LÚA CHÉT VÀ CÂY VỤ ĐÔNG SỚM CÓ HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO Ở NAM ĐỊNH

Tên tác giả
Lê Quốc Thanh , Phạm Văn Dân, Nguyễn Xuân Dũng
Category
Monthly Journal
Title

Research on cropping systems using high econonomic efficient ratoon rice and early winter crops in Nam Dinh province

Author
Le Quoc Thanh, Pham Van Dan, Nguyen Xuan Dung
Tóm tắt

Hiện nay, vụ Đông đang trở thành vụ chính của vùng Đồng bằng sông Hồng, phát triển các cây rau màu vụ Đông đã và đang được chú trọng ở nhiều địa phương vì hiệu quả kinh tế mang lại. Những năm gần đây, việc áp dụng cơ cấu cây trồng, bố trí cơ cấu mùa vụ hợp lý nên diện tích các cây vụ Đông sớm như dưa, bí xanh, bí đỏ, ngô… đang được mở rộng. Sử dụng cây vụ Đông sớm trên đất lúa chét cho năng suất và hiệu quả kinh tế tăng cao hơn chính vụ trên đất lúa Mùa. Bí xanh năng suất tăng 26,2%, hiệu quả tăng 46,8%; ngô Đông sớm năng suất tăng 24%, hiệu quả tăng 88,9%. Cơ cấu: Lúa Xuân - lúa chét - cây vụ Đông sớm (bí xanh, ngô) chi phí sản xuất thấp, chủ động bố trí thời vụ cho cây vụ đông, hiệu quả kinh tế cao. Hiệu quả kinh tế cơ cấu: Lúa Xuân - lúa chét - bí xanh đông sớm tăng 30,7% và cơ cấu: Lúa Xuân - lúa chét - ngô Đông sớm tăng 17,7% so với đại trà.

Abstract

Currently, winter crop has become the main season in the Red River delta. In many provinces, farmers have developed winter crops due to high economic efficiency. The application of suitable cropping systems helps to expand the area of cucumber, pumpkin, corn, wax gourd ect. production. Producing early winter crops after ratooning rice has given higher yield and economic efficiency than producing winter crops after Summer rice: producing wax gourd increased in the yield of 26.2% and economic efficiency of 46.8%; early winter corn increased in the yield of 24% and economic efficiency of 88.9%. The cropping pattern of spring rice - ratoon rice - Early winter crops (wax gourd, corn) had low inputs, high economic efficiency and could provide the initiative of time allocating for winter crops. The economic efficieThe economic efficiency of the cropping pattern spring rice - ratoon - wax gourd and the cropping pattern spring rice - ratoon rice - wax gourd was increased 30.7% and 17.7%,

Từ khoá / Keywords

cơ cấu cây trồng
lúa chét
vụ Đông sớm
cropping systems
ratoon rice
early winter crops