• NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THÂM CANH GIỐNG ĐẬU TƯƠNG DT218 TẠI HÀ NỘI

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THÂM CANH GIỐNG ĐẬU TƯƠNG DT218 TẠI HÀ NỘI

Xem các bài khác
Số trang của bài
42-49
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THÂM CANH GIỐNG ĐẬU TƯƠNG DT218 TẠI HÀ NỘI

Tên tác giả
Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Thị Bảo Chung, Lê Thị Ánh Hồng, Lê Đức Thảo
Category
Monthly Journal
Title

Study on some technical measures for intensive cultivation of soybean variety DT218 in Hanoi

Author
Nguyen Van Manh, Pham Thi Bao Chung, Le Thi Anh Hong, Le Duc Thao
Tóm tắt

Giống đậu tương DT218 do Viện Di truyền Nông nghiệp chọn tạo từ tổ hợp lai F35 × DT07, có năng suất cao từ 2,69 - 2,99 tấn/ha, chịu bệnh khá. Nhằm phát triển sản xuất giống DT218, Viện Di truyền Nông nghiệp đã tiến hành nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh. Các thí nghiệm được thực hiện với 5 công thức thời điểm gieo, 5 công thức phân bón và 4 công thức mật độ gieo tại Hà Nội ở vụ Xuân và Đông năm 2019. Kết quả cho thấy, giống DT218 ở vụ Xuân được xác định thích hợp gieo từ 08/02 - 01/3 với mật độ 25 cây/m2 và mức phân bón là 0,8 tấn phân hữu cơ vi sinh + 40 kg N + 95 kg P2O5 + 70 kg K2O. Vụ Đông, giống DT218 thích hợp gieo từ 10/9 - 25/9 với mật độ 30 cây/m2 và mức phân bón là 0,8 tấn phân hữu cơ vi sinh + 50 kg N + 95 kg P2O5 + 70 kg K2O.

Abstract

Soybean variety DT218 with high yield of 1.68 - 2.99 tons/ha, good tolerance to diseases has been created by hybridization method from the combination of F35 × DT07 of the Agricultural Genetics Institute (AGI). In order to develop the production of soybean variety DT218, the AGI has conducted research on cultivation intensive technical measures. Experiments were conducted with 5 sowing times, 5 fertilizer doses and 5 sowing densities in the Spring and Winter crop seasons of 2019 in Hanoi. The results showed that the suitable sowing time is on 8th February - 01th March in Spring crop season with the planting density of 25 plants/m2 and the fertilizer dose of 0.8 ton of microbial fertilizer + 40 kg N + 95 kg P2O5 + 70 kg K2O. In the Winter crop season, sowing time is on 10 - 25th June with the planting density of 30 plants/m2 and the fertilizer dose of 0.8 ton of microbial fertilizer + 50 kg N + 95 kg P2O5 + 70 kg K2O.

Từ khoá / Keywords

giống đậu tương DT218
thời vụ
mật độ
phân bón
soybean variety DT218
sowing time
planting density
fertilizer